Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Bojkot produktów.
Autor Wiadomość
indi 


Dołączył: 01 Wrz 2006
Posty: 85
Skąd: Zabrze
Wysłany: 2008-03-09, 20:22   Bojkot produktów.

Nie b?d?my obojetni i nie pozwólmy obra?a? naszych warto?ci.Zjednoczmy sie w dzia?aniu.
Ka?dy z nas jako konsument ma mo?liwo?? wyra?enia swego sprzeciwu bojkotuj?c zakup produktów firmy odzie?owej 'House" autora pod?ej akcji reklamowej wy?miewajacej katolickie warto?ci.: „O promocji dziewictwa i mi?o?ci czystej na 69 sposobów” promuj?c? seks bez tracenia cnoty.S? ludzie dla których jedyn? ?wi?to?ci? jest pieni?dz.Jesli nie b?dzie zjednoczonej reakcji, to takie reklamy w dalszym ci?gu b?d? powstawa?.Ludzie Ci, musza zrozumie?, ?e postepuj?c w ten sposób trac? na tym.
Nietrudno zgadn??, ?e celem reklamy jest wywo?anie skandalu a tym samym zdobycie rozg?osu i pieni?dzy.Kpi? cynicznie z Ruchu Czystych serc. House znany jest mi?dzy innymi z reklam wy?miewaj?cych "moherowe berety". Dla tej kampanii opracowano nawet gr? internetow? w technologii flash, przedstawiaj?c? m.in. radio, które "ma ryja". Motywem przewodnim obecnej kampanii jest specyficznie rozumiane promowanie dziewictwa. Oczywi?cie w tle przewijaj? si? modne ubrania.
"Cnota jest sexy i pobudza kreatywnie, a dziewictwo to bardzo po??dany skarb - tak samo jak nasze ciuchy" - twierdzi firma.
Wbrew za?o?eniom jej twórców kampania mo?e mie? krótki ?ywot. Wykorzystanie na plakatach symbolu religijnego - ró?a?ca - sprawi?o, ?e kampania nie zd??y?a jeszcze nabra? rozp?du, a do Komisji Rady Reklamy ju? wp?yn??a pierwsza skarga. Juliusz Braun, dyrektor generalny Zwi?zku Stowarzysze? Rada Reklamy powiedzia?, ?e z?o?y?a j? osoba prywatna.
Konsument twierdzi, ?e nie mo?na wykorzystywa? skojarze? religijnych do celów komercyjnych. Rada rozpatrzy skarg? w ci?gu miesi?ca. Je?li uzna jej zasadno?? media lub ich cz??? mog? odmówi? firmie Artman udzia?u w kampanii.
Swój sprzeciw mo?na wyrazi? pisz?c do Rady Reklamy na adres biuro@radareklamy.org
Ka?da skarga jest rozpatrywana.
W?ascicielem HOUSE jest ARTMAN:Artman S.A. ul. Bagrowa 7,30-733 Kraków Polska.Adres mailowy artman@artman.pl
Mo?na napisa? równie? do Miedzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce biuro@iaa.org.pl
Zach?cam do rozsy?ania tej informacji po znajomych w mailach b?d? SMSach.
 
rEwelka0805 


Dołączyła: 05 Mar 2008
Posty: 293
Skąd: Go?cino/Koszalin
Wysłany: 2008-03-09, 21:06   

masakra!!!napewno j? roze?le :) nie mo?emy tego tak zostawi? :)
Pozdrawiam!
_________________
Mario , b?d? Ci ?piewa? piosnk? tak? najprostsz? , chwal?c Ci? za to co dajesz wszystkim z wielk? Mi?o?ci?.
 
 
Janek Engel 
Administrator


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 700
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-03-10, 19:07   

Media z roku na rok coraz bardziej schodz? na psy... Za ka?dym razem przekraczane s? kolejne granice :/ O?mieszanie wszelkich warto?ci jest coraz bardziej popularne... Media wszystko chc? sprzeda?, nawet, a raczej zw?aszcza kosztem drugich ludzi... Mam nadziej?, ?e ta kampania przyczyni si? do znacznego spadku sprzeda?y w firmie!!!! :evil:
_________________
"Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie" ?k 6, 37-38
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-03-10, 20:56   

Dzi? wpad? mi w r?k? jaki? katalog reklamowy, a na jego ko?cu jedna z tych !@#$%^&&(*^%$#@#$& reklam...

Po?wi?ci?em si? i zajrza?em te? na ich stronk? - szczerze odradzam - dla mnie to by?y traumatyczne prze?ycia... Po oko?o 15 sekundach mia?em do?? wytrzyma?em jeszcze minut? mo?e dwie i mam do??, na kolacj? te? jako? ochota odesz?a...

Rozmawia?em ju? troch? na ten temat z Jankiem... Zapewne jeszcze tu co? dopisze...

Póki co popieram bojkot produktów, ale to wydaje mi si? zdecydowanie za ma?o :!:
Teraz jeszcze bardziej jak wcze?niej potrzeba naszego ?wiadectwa... naszego przyk?adu... naszych rozmów z rówie?nikami...

:!: SPRAWA PROMOWANIA CZYSTO?CI TO NASZ WIELKI WSPÓLNY BIZNES :!:
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
indi 


Dołączył: 01 Wrz 2006
Posty: 85
Skąd: Zabrze
Wysłany: 2008-03-11, 20:46   

Dzi?kuj? ewelko za w??czenie si? do akcji. Janku, Krzemo w pe?ni sie zgadzam z tym co piszecie. Dla firm pokroju " House " liczy sie tylko zysk, a my jako konsumenci mamy mo?liwo?? poprzez niekupowanie ich produktów da? im nieco popali? i te potencjalne zyski znacz?co uszczupli?. Przed kolejn? tego typu akcja powa?nie sie zastanowi?, czy im sie to op?aca. Ludzi wierz?cych jest nie ma?o. Informacja w Internecie rozprzestrzenia sie b?yskawicznie. Dzia?aniem mo?na dotrze? do wielkiej liczby ludzi. Wierz? ?e ludzi dobrej woli jest w Polsce wielu. Ka?dy z nas ma znajomych.Naprawd? wiele zale?y od naszego dzia?ania. Jaki? czas temu miesi?cznik muzyczny "Machina" umie?ci? na ok?adce swego premierowego wydania obraz MB Cz?stochowskiej w twarz? piosenkarki  Madonny. Katolicy rozpocz?li bojkot, zacz?li wysy?a? protesty do firm które si? w tej gazecie reklamowa?y. Powsta?a strona sprzeciwu spo?ecznego w Internecie. Wskutek tej akcji niektóre z firm takie jak Adidas po zapoznaniu si? ze spraw? wycofa?y si? z reklamowania swoich produktów w tej gazecie. Inne jak Pepsi nie. Dlatego pije Coca-col?:) cho? Pepsi zawsze lepiej mi smakowa?a. Potrzeba by? stanowczym. Albo, albo jak mawia? ojciec Kentenich. Razem w zjednoczeniu jest nasza si?a. Gdyby firma "House" obrazi?a w swojej reklamie ludzi wierz?cych w kraju Arabskim, wiecie co sta?o by si? z ich sklepami?...zosta?o by tylko wspomnienie.Pozdrawiam i dzi?ki za wsparcie.
 
wojtek 


Dołączył: 26 Lut 2007
Posty: 41
Skąd: S?upsk
Wysłany: 2008-03-12, 08:18   

Te reklamy s? straszne...

Ostatnio w Go?ciu Niedzielnym natkn??em si? na artyku? o wypowiedzi kadr. Biffi, o której by?o do?? g?o?no w mediach w?oskich - przestrzega? przed Antychrystem, powo?uj?c si? na prace W?odzimierza So?owjowa (1853 - 1900), rosyjskiego teologa i filozofa. Nie znalaz?em tekstu w internecie, ale jest opracowanie ks. prof. Jerzego Bajdy.

Cytat:

Kardyna? twierdzi, ?e "So?owjow na pewno nie identyfikuje To?stoja z postaci? Antychrysta. Przewidzia? jednak z nadzwyczajnym jasnowidzeniem, ?e w?a?nie ów 'to?stoizm' stanie si? na d?ugo w XX wieku no?nikiem procesu opró?nienia substancji or?dzia ewangelicznego w imi? formalnego wywy?szenia etyki oraz mi?o?ci dla ludzko?ci, które s? przedstawiane jako 'warto?ci chrze?cija?skie'". So?owjow twierdzi?: "Przyjd? dni... - a my powiemy: ju? nawet przysz?y - kiedy w ?onie chrze?cija?stwa b?dzie si? d??y? do rozwodnienia faktu zbawczego, (który nie mo?e by? przyj?ty inaczej, jak w trudnym, odwa?nym, konkretnym i rozumnym akcie wiary) - na seri? 'warto?ci' ?atwych do sprzedania na ?wiatowych rynkach".


Dlatego pojawiaj? si? i b?d? si? pojawia?y teksty reklamowe typu "dziewictwo jest w modzie" itp.

Popieram akcj? bojkotu... Chocia? u mnie nie b?dzie to trudne, bo nie ubiera?em si? w Housie ;-)
_________________
Asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor.
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-03-12, 11:41   

Odchodz? troch? od tematu...

W GPRSie umie?ci?em przed chwil? obszerniejszy fragment tekstu kard. Giacomoo Biffiego o Antychry?cie...
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
indi 


Dołączył: 01 Wrz 2006
Posty: 85
Skąd: Zabrze
Wysłany: 2008-03-13, 13:30   

W najnowszym Go?ciu Niedzielnym rewelacyjny artyku? na ten temat, autorstwa pana Franciszka Kucharczaka.Polecam
 
indi 


Dołączył: 01 Wrz 2006
Posty: 85
Skąd: Zabrze
Wysłany: 2008-03-13, 20:03   

Dzi?kuje Wszystkim którzy w??czyli sie w akcje pisania protestów i rozsy?ania maili z powiadomieniem.Nasza akcja przynosi pierwsze rezultaty.Firma Artman w?a?ciciel "Housa" zaczyna sie t?umaczy?.Odpowiadaja indywidualnie ka?demu na wys?any protest wysy?aj?c wiadomo?c identycznej tre?ci, czyli marketingowy plan B pt "trudny klient".Nie dajmy sie zwie?? tym m?tnym i pokr?tnym t?umaczeniom.S?usznie to Wojtek zauwa?y? jaka jest technika dzia?a? Antychrysta we wspólczesnym ?wiecie.Wida? zagrali?my na melodi? która jest przykra dla Artmana.Zaczynaj? sie t?umaczy? bo widz? jak zaczyna schn?? powoli ?róde?ko potencjalinych dochodów.Warto wys?a? do nich powiadomienia, bo jak pisze pani Agnieszka z Poznania koordynator akcji protestacyjnej : " Aby z?o mog?o sie rozprzestrzenia? wystarczy milczenie dobrych ludzi".
Pani Agnieszka ponawia apel o wysy?anie protestów.Pod spodem tre?? maila który od niej otrzyma?em:

" Witam ponownie,
Dzi?kuj? za Pa?stwa zaanga?owanie w akcj? pisania skarg przeciwko firmie Artman. Wbec takich obrazoburczych posuni?? reklamowych tej firmy nie mo?emy pozostawa? oboj?tni...

Dlatego kontynuujemy nasz? akcj?.

Trwa obecnie akcja wysy?ania zawiadomie? do UOKiK w sprawie obra?aj?cej katolików reklamy marki House, firmy ARTMAN

Zwracam si? z wielk? pro?b? do Pa?stwa, aby to pismo poni?ej - wys?a? pod wskazane adresy Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jest realna mo?liwo?? ukarania za t? reklam? firmy Artman. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów mówi o max. 10% przychodu uzyskanego w poprzednim roku. W przypadku Artman kara ta mo?e wynie?? (w przypadku decyzji UOKiK) nawet 20 mln z?. Realnie oceniaj?c b?dzie znacznie ni?sza (..w przypadku decyzji) i wyniesie kilka % kary max. ale nawet wtedy to mo?e co? znaczy? przy zysku Artman na poziomie 6 mln. z?.

Niech rynek i prawo wyeliminuj? tak dzikie zwyczaje naszych "przedsi?biorców". Prosz? o przekazywanie tej informacji innym, aby skargi konsumentów mia?y wi?kszy wyd?wi?k. List - zawiadomienie mo?na wysy?a? tak?e poczt? zwyk??, najlepiej listem poleconym.

Prosz? wi?c o wys?anie tego zawiadomienie do UOKiK, wg podanego ni?ej wzoru:

Nazwisko i imi?

Adres:

e-mail:

miasto, dnia marca 2008 r.

…….

Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Departament Polityki Konsumenckiej

Pl. Powsta?ców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Adres do korespondencji prze maila : ddk@uokik.gov.pl oraz uokik@uokik.gov.pl

Zawiadomienie dotycz?ce podejrzenia stosowania praktyk naruszaj?cych zbiorowe interesy konsumentów
Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206) w zwi?zku z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy, niniejszym sk?adam zawiadomienie w zwi?zku z podejrzeniem stosowania przez przedsi?biorc? Artman S.A. z siedzib? w Krakowie, ul. Bagrowa 7, 30-733 Kraków praktyk naruszaj?cych zbiorowe interesy konsumentów poprzez stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji polegaj?cych na reklamie sprzecznej z dobrymi obyczajami i uchybiaj?cej godno?ci cz?owieka, co stanowi naruszenie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).

Uzasadnienie

Kampania, której g?ównym sk?adnikiem s? oceniane reklamy prowadzona jest pod has?em Virginity – warto by? dziewic?! , a g?ównymi kana?ami przekazu medialnego jest reklama zewn?trzna (outdoor) oraz Internet. Nale?y z ca?? moc? podkre?li? przy tym, i? reklama typu outdoor obejmuje nie tylko miejsca o charakterze pó?otwartym (np. kluby taneczne itp.), ale równie? miejsca publiczne, np. przystanki autobusowe (tzw. citylight) sprawiaj?c, i? ka?dy potencjalny konsument mo?e by? mimowolnym odbiorc? przekazywanych w reklamie tre?ci. Je?eli chodzi natomiast o sam? tre?? reklam, nale?y zwróci? przede wszystkim uwag? na nast?puj?ce jej elementy:

• obraz – reklamy przedstawiaj? m?ode osoby (kobieta lub m??czyzna) wykonuj?ce gesty o charakterze powszechnie uwa?anym za wulgarne symbolizuj?ce jeden z rodzajów stosunku p?ciowego. Obraz ten zestawiony jest (w wersji internetowej reklamy) z obrazem tych samych osób, jednak o charakteryzacji odwo?uj?cej si? - w zamierzony prze?miewczy, szydz?cy sposób - do niektórych stereotypów wyobra?e? o osobach religijnych (np. osoby z ró?a?cem w d?oni). O ile trudno takiemu dzia?aniu zarzuci? naruszenie art. 196 Kodeksu karnego, o tyle oczywistym jest, ?e wprost narusza ono zasady wspó??ycia spo?ecznego i dobrych obyczajów, poprzez publiczne o?mieszanie kr?gu osób przyznaj?cych si? do przynale?no?ci do okre?lonych grup religijnych, b?d? wyznaj?cych okre?lone warto?ci b?d? postawy moralne;

• tekst - z powy?szym obrazem koresponduje tekst publikowanych reklam. Nale?y wymieni? cho?by: „STRZE? MNIE OJCZE”, „ZNAM 69 SPOSOBÓW NA ZACHOWANIE DZIEWICTWA” . Wyra?ne s? tu odwo?ania do postaw i obiektów czci religijnej.

Ze wzgl?du na swoiste, szerokie oddzia?ywanie reklamy jej ocena powinna w znacznie szerszym stopniu kierowa? si? „czystymi” nakazami etycznymi, ani?eli ma to miejsce w odniesieniu do pozosta?ych czynów nieuczciwej konkurencji. Spo?eczne poczucie tego, co jest moralne i tego, czego za takie uzna? nie mo?na, powinno by? wi?c dla reklamy odno?nikiem podstawowym (E. Nowi?ska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 1997, s. 70). Odnosz?c si? do przyk?adu ustawy o radiofonii i telewizji z 1992 r., nale?y zauwa?y? nadto, i? ustawodawca w zakresie dotycz?cym uregulowa? dopuszczalno?ci form i tre?ci reklamowych, odwo?uje si? np. w art. 18 tej ustawy do m.in. „pogl?dów sprzecznych z moralno?ci? i dobrem spo?ecznym”, jak równie? do „chrze?cija?skiego systemu warto?ci”.

Niew?tpliwie tre?ci reklamowe publikowane przez Artman S.A. oraz wspó?dzia?aj?ce z tym przedsi?biorc? agencje reklamowe, jak równie? styl tych publikacji nie mie?ci si? w ramach przyj?tych powszechnie norm moralnych i etycznych, pomimo, ?e te ci?gle ewoluuj?. Oceniane reklamy naruszaj? te normy na ró?ny sposób. Po pierwsze, o czym by?a mowa powy?ej, szydz? z okre?lonych postaw moralnych i to w czytelnym kontek?cie odniesie? religijnych. Po drugie, narusza zasady – przyj?te w naszym kr?gu kulturowym - szczególnej ochrony dzieci i m?odzie?y przed tre?ciami o charakterze obscenicznym, nieobyczajnym. Zw?aszcza ten aspekt powinien budzi? sprzeciw spo?eczny, jak równie? reakcj? organów administracji pa?stwowej powo?anych czy to do ochrony praw konsumentów czy te? do kszta?towania polityki edukacji i wychowania dzieci i m?odzie?y. Dzia?ania wymienionych przedsi?biorców maj? charakter jawnie zach?caj?cy (i to w sposób wulgarny) m?ode osoby, w tym dzieci – do rozpoczynania aktywno?ci seksualnej we wczesnym okresie dojrzewania. Nie trzeba specjalnie dowodzi?, ?e zjawisko coraz wcze?niejszej inicjacji seksualnej dzieci i m?odzie?y stanowi powa?ny problem spo?eczny.

Oczywistym jest równie? fakt, i? opisana praktyka przedsi?biorców godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Jak zosta?o wykazane powy?ej, praktyka ta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i jako taka, z definicji przyj?tej w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, stanowi praktyk? naruszaj?c? zbiorowe interesy konsumentów.

Tym samym – w mojej opinii – spe?nione s? wszystkie przes?anki, aby uzna? opisane dzia?anie ww. przedsi?biorców za praktyk? naruszaj?c? zbiorowe interesy konsumentów, co jest równie? przes?ank? do nakazania przez Prezesa UOKiK zaniechania ww. praktyk oraz na?o?enia na przedsi?biorców kary pieni??nej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Podpis

-----------------------

Dzi?kuj? bardzo.
Nie pozwólmy aby ta firma bezkarnie obra?a?a katolików."
Pozdrawiam serdecznie.Z Panem Bogiem.
 
Krysia:) 


Dołączyła: 09 Wrz 2007
Posty: 16
Skąd: ?l?sk/?winiowice
Wysłany: 2008-03-14, 21:10   

Zgadzam sie z wami, stanowczo trzeba cos z tym zrobi? :!: Przy??czam sie do akcji, zawiadomienie ju? wys?a?am
_________________
Panie Bo?e spraw, aby ?ycie mi nie by?o oboj?tne, abym kocha? zawsze to co pi?kne, pozostawi? ciep?y ?lad na czyje? r?ce...
 
 
Magda M. 


Dołączyła: 05 Sty 2007
Posty: 121
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-03-16, 00:09   

Nie no... normalnie brak mi s?ów... Podobnie jak ?ukasz odradzam zagl?dania na ich stronk?... :evil:
Najbardziej w tym wszystkim przyt?acza mnie fakt, ?e to co tak naprawd? jest normalne - w dzisiejszym ?wiecie staje si? nienormalne... Przecie? to w?a?nie ?ycie w czysto?ci i wdra?anie w ?ycie innych katolickich warto?ci powinno by? na porz?dku dziennym - w ko?cu tylu Polaków jest "katolikami"... A tymczasem 3/4 z nich nie do??, ?e sami si? do tego nie odnosz? to jeszcze wy?miewaj? si? i nak?aniaj? innych do pogr??enia si? w nienormalno?ci.. :|

Sama kilkakrotnie zastanawia?am si? nad tym czy ja aby na pewno jestem normalna? albo trafi?am nie do tej epoki co powinnam? Teraz jednak widz?, ?e szatan nie?le si? tu rozpanoszy?, a my musimy mu si? przeciwstawi? :!: Dlatego równie? zach?cam wszystkich do przy??czenia si? do tego protestu :!:
_________________
"Wszystko mog? w tym, który mnie umacnia" <Flp4,13>
 
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-03-16, 11:05   

Magda M. napisał/a:
A tymczasem 3/4 z nich nie do??, ?e sami si? do tego nie odnosz? to jeszcze wy?miewaj? si? i nak?aniaj? innych do pogr??enia si? w nienormalno?ci..

W statystykach nie jestem na bie??co, wi?c nie wiem ale obawiam si?, ?e faktycznie wierz?cych i praktykuj?cych, bior?cych na serio wiar? i ?ycie w wierze jest mo?e jeszcze mniej ni? szacuje Magda... [W?tku o tym, ?e statystyka k?amie nie b?d? teraz porusza?...]

Na rekolekcjach które w pi?tek sko?czy?y si? w jednym z duszpaterstw akademickich ksi?dz pyta? powtarzaj?c za s?ug? bo?ym x Blachnickim kim jeste?my czy chrze?cijaninami czy sympatykami chrze?cija?stwa :?:
Moim zdaniem ta akcja jest jednym z wielu egzaminów jakie daje nam ?ycie - nasze zaanga?owanie za?wiadczy o tym czy jeste?my chcrze?cijanami czy tylko sympatyzujemy z chrze?cija?stwem...

Magda M. napisał/a:
Sama kilkakrotnie zastanawia?am si? nad tym czy ja aby na pewno jestem normalna?

Nie, nie jeste? normalna jeste? INNA bo nie jeste? ?nieta ryba tylko ta ?ywa p?yn?ca pod pr?d...
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
Magda M. 


Dołączyła: 05 Sty 2007
Posty: 121
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-03-20, 23:15   

krzemo napisał/a:

W statystykach nie jestem na bie??co, wi?c nie wiem ale obawiam si?, ?e faktycznie wierz?cych i praktykuj?cych, bior?cych na serio wiar? i ?ycie w wierze jest mo?e jeszcze mniej ni? szacuje Magda...

No co do tej statystyki to rzeczywi?cie mo?e niekoniecznie trafiona, ale nie o to mi chodzi?o ;)

Cytat:
Nie, nie jeste? normalna jeste? INNA bo nie jeste? ?nieta ryba tylko ta ?ywa p?yn?ca pod pr?d...

?adnie powiedziane :D Szkoda mi tylko tych które nie wiedz?, ?e p?yn? w z?a stron?... :|
_________________
"Wszystko mog? w tym, który mnie umacnia" <Flp4,13>
 
 
alexya 


Dołączyła: 03 Wrz 2006
Posty: 335
Skąd: Opole
Wysłany: 2008-03-20, 23:39   

od dwóch dni denerwuj? mnie nag?ówki na gg - "house - 69 sposobów na zachowanie dziewictwa" :evil: Oj, b?d? mieli "gor?ce" spotkanie z Szefem kiedy? ci pa?stwo od reklamy :>
_________________
OAMDG
 
danielR 


Dołączył: 31 Paź 2006
Posty: 39
Skąd: szczecin
Wysłany: 2008-04-01, 17:38   

tak trzeba cos z tym zrobic...
minuta adoracji cenniejsza jest niz godziny ewangelizacji...
ktos juz sie za nich modlil?
bojkot przyniesie tylko potwierdzenie zainteresowania, mozliwosc wyszydzenia moherowej mlodziezy itd,itp...
niech kazdy robi jak mysli, ale nie zapomijcie ze problemy trzeba leczyc u podstaw dla tego mysle ,ze modlitw jest lepsza...
_________________
uf uf uf... zaufany na ?mier? (?onie mej i Panu)
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo