Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: krzemo
2009-03-09, 23:36
[Koszalin] Weekendowe spotkanie Rodzin Szensztackich
Autor Wiadomość
st@nisl@wa 

Dołączyła: 28 Paź 2007
Posty: 243
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2008-02-07, 20:07   [Koszalin] Weekendowe spotkanie Rodzin Szensztackich

„B?d?my uczniami Chrystusa”
Sprawy swoich rodzin zawierzyli Maryi. Z jej pomoc? szukaj? drogi do prawdziwie chrze?cija?skiego ?ycia.


Szensztackie Dzie?o Rodzin powsta?o ponad 60 lat temu. W diecezji koszali?sko-ko?obrzeskiej jest obecne od 22 lat, a duchowym centrum ruchu jest Sanktuarium Matki Bo?ej Trzykro? Przedziwnej na Górze Che?mskiej w Koszalinie (opiekuj? si? nim siostry z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi).
- Matce Bo?ej powierzamy nasze pro?by, modlimy si? do Niej i dzi?kujemy za codzienne wstawiennictwo – mówi Zbigniew Chlebowski ze ?widwina, który z ?on? Joann? od 14 lat jest zwi?zany z Ruchem Rodzin Szensztackich. Dodaje, ?e ?cis?a wi?? z Maryj? prowadzi do zdobycia maryjnej postawy, co oznacza ?wiadom? i dobrowoln? decyzj? o ?yciu w przymierzu z Bogiem.
Obecnie w diecezji koszali?sko-ko?obrzeskiej jest 17 grup Rodzin Szensztackich. Grupy dzia?aj? przy parafiach w Koszalinie, Grzybowie, Ko?obrzegu, ?widwinie, Jastrowiu i innych miejscowo?ciach. - Wszystkie s? pr??ne i wszystkie s? równie wa?ne – zapewnia siostra Inga Grula, odpowiedzialna za Ruchu Rodzin Szensztackich w diecezji. Siostra Inga raz w miesi?cu dociera do poszczególnych parafii, by spotka? si? z przedstawicielami Rodzin Szensztackich: porozmawia? o za?o?eniach ruchu, o sprawach Ko?cio?a, o wychowaniu i samowychowaniu o codzienno?ci. Swoj? postaw? ma??onkowie kszta?tuj? te? podczas czuwa? adwentowych i wielkopostnych, letnich rekolekcji, dni skupienia oraz spotka? weekendowych.
Rozmowy niedoko?czone
Tak by?o te? podczas ostatniego spotkania w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie. Przyjecha?o 80 osób z ca?ej diecezji (w tym 34 dzieci). Doro?li modlili si? i rozmawiali o tym, jak najlepiej wype?nia? zawo?anie „B?d?my uczniami Chrystusa”. Maluchy bawi?y si? pod opiek? siostry Joanny. Dla wszystkich by?a te? okazja do wspólnej zabawy tanecznej: humory dopisywa?y
Trzydniowe spotkanie rozpocz??a uroczysta Msza ?wi?ta, któr? sprawowa? ksi?dz biskup Pawe? Cie?lik. By?a wspólna kolacja, ?amanie si? op?atkiem i ?piewanie kol?d.
A kiedy dzieci posz?y ju? spa?, doro?li mogli podyskutowa? o istocie mi?o?ci ma??e?skiej, kszta?towaniu rodziny i wychowaniu dzieci. To by?o buduj?ce ?wiadectwo szczególnie dla m?odych rodzin: ma??onkowie o wi?kszym sta?u opowiadali o tym, co daje im przynale?no?? do Ruchu Szensztackiego. Dyskusja w ramach „rozmów niedoko?czonych” trwa?a do pó?nych godzin nocnych.
W sobot? rano kolejne spotkanie: o Anio?ach, które prowadz? do wieczno?ci mówi? ksi?dz Waldemar Sk?adowski, proboszcz ze Szczeglina. Namawia? do g??bszego, osobistego kontaktu z Anio?ami Stró?ami – do szczerej rozmowy, modlitwy, przekazywania pró?b.
Do na?ladowania ?wi?tej Rodziny z Nazaretu zach?ca?a z kolei doradczyni ?ycia rodzinnego Aneta Matyjaszek. – Dzi? Nazaret to dom, który tworzy ka?da rodzina – przypomina?a dodaj?c, ?e ka?dy doros?y powinien pami?ta?, ?e relacje mi?dzy ma??onkami oraz mi?dzy rodzicami i dzie?mi powinny by? oparte na przykazaniach i Ewangelii. - Na piel?gnowanie mi?o?ci w rodzinie zawsze trzeba umie? znale?? czas.
Jak odpowiednio swój czas powinien wykorzystywa? ka?dy ucze? Chrystusa, t?umaczy? ksi?dz Andrzej Hryckowian, dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego.
- Ka?da minuta pi?knie sp?dzona z rodzin?, jest bezcennym darem. Zawsze przy tym trzeba pami?ta?, ?e ziemska w?drówka jest wst?pem do ?ycia wiecznego – upomina?.

W drodze
Jak zatem kroczy? przez ?ycie, by osi?gn?? dojrza?? wiar? w Chrystusa – nad tym przedstawiciele Rodzin Szensztackich zastanawiali si? w ostatnim dniu konferencji, tematem by?o cztery kroki do dojrza?ej wiary. Uczestnicy próbowali znale?? zadanie dla siebie.
Pierwszy krok: „wyj??”.
Trzeba umie? ruszy? w w?drówk? z Bogiem. Ka?dy z nas ma map? tej podró?y i ka?dy potrzebuje w niej przewodnika.
Drugi krok: „i??”.
Potrzebujemy kompasu, aby krok po kroku poznawa? Chrystusa, aby prze?ywa? wszystko z Nim i w Nim.
Trzeci krok: „pozosta?-by?”.
W tej w?drówce trzeba trwa? przy Chrystusie i stale zmienia? swoje ?ycie tak, by stawa? si? lepszym.
Czwarty krok: „przyprowadzi? innych”. Daj?c ?wiadectwo ?ycia chrze?cija?skiego, trzeba pomaga? innym poznawa? Chrystusa.
Ile tych kroków mamy ju? za sob?? Odpowiedzi na to pytanie ka?dy udzieli? sobie indywidualnie.
X X X

Trzydniowe spotkanie zako?czy?o si? uroczyst? Eucharysti? i rozes?aniem z Sanktuarium na Górze Che?mskiej. Ci, którzy stawiaj? pierwsze kroki w Ruchu Szensztackim, byli pod wra?eniem ca?ego spotkania. – Jestem tu pierwszy raz i wiem, ?e to jest propozycja w?a?nie dla mnie – zapewnia? Miros?aw T?cza z Koszalina. – Niezwykle ciekawe by?o spotkanie z doradczyni? rodzinn?. Nie teoretyzowa?a – mówi?a o przyk?adach z w?asnego ?ycia. A bal karnawa?owy! Pokazali?my, jak ?wietnie mo?na si? bawi? bez alkoholu.

Jaros?aw Jurkiewicz


(W ramkach sylwetki dwóch rodzin z dzie?mi, do tego s? zdj?cia).


Beata i Grzegorz Wilczy?scy z ??czyc pod L?borkiem.
Na spotkanie op?atkowo-kol?dowe przyjechali z trójk? dzieci: 11-letnim Filipem, 9-letni? Al? i 3-letni? Ol?.
Pa?stwo Wilczy?scy od wielu lat s? zwi?zani ze wspólnotami ko?cielnymi: je?dzili na pielgrzymki, brali udzia? w oazach. Z Szensztackim Dzie?em Rodzin zetkn?li si? 15 lat temu dzi?ki siostrze Indze Gruli, diecezjalnej opiekunce tego Ruchu. – Siostra pochodzi z tej samej miejscowo?ci, co my. Z okazji ?lubu podarowa?a nam nawet obraz Matki Bo?ej Trzykro? Przedziwnej – opowiada pan Grzegorz. Dodaje, ?e pe?niej w dzia?alno?? tego Ruchu zaanga?owa? si? z ?on? trzy lata temu. –Uznali?my, ?e samo uczestniczenie w Mszy ?wi?tej to zbyt ma?o. Chcieli?my pog??bia? nasze ?ycie religijne.
Bior?c udzia? w dniach skupienia i rekolekcjach, staraj? si? znale?? jeszcze wi?cej czasu na rozmow? o Bogu ze swoimi dzie?mi i lepiej budowa? relacje ma??e?skie
Na pytanie, co zmieni?o si? przez te trzy lata, odpowiadaj? krótko: rozwi?zywanie problemów w rodzinie jest teraz ?atwiejsze.


Gra?yna i Jaros?aw Ruczy?scy z Koszalina.
Cho? sympatykami Szensztatu s? od dwóch lat, znaczn? cz??? swojego ?ycia zwi?zali z Maryj?.
Pani Gra?yna ju? w ósmej klasie szko?y podstawowej wst?pi?a do dziewcz?t szensztackich. – Nasi ówcze?ni katecheci i wychowawcy umieli rozpali? w nas ?arliw? wiar? i ch?? ?ycia ideami czysto?ci przedma??e?skiej, zaufania i ca?kowitego oddania Matce Bo?ej.
W czerwcu 1991 roku w Sanktuarium Matki Bo?ej Trzykro? Przedziwnej na Górze Che?mskiej Ruczy?scy wzi?li ?lub.
Od wielu lat wracaj? do tego miejsca – szczególnie w niedziel?, by wzi?? udzia? w Mszy ?wi?tej. - Za ka?dym razem, kiedy pojawia si? jaki? problem w rodzinie – wystarczy pojecha? na Che?msk?, pos?ucha? kazania, i ju? nie ma problemu – dodaj? z u?miechem.
Opiece Maryi powierzaj? ca?e swoje ?ycie rodzinne. Mówi?, ?e je?li cz?owiek zaufa Matce Bo?ej, nie musi si? l?ka? o to, co b?dzie jutro. Tak wychowuj? trójk? dzieci, przyjechali z nimi na spotkanie.
- Dwa lata temu nasza najstarsza, pi?tnastoletnia córka Michalina bra?a udzia? w rekolekcje prowadzonych przez Siostry Szensztackie. Wróci?a i powiedzia?a, ze s? te? rekolekcje dla rodzin. I tak si? zacz?? nasz zwi?zek z Ruchem – dodaje Gra?yna Ruczy?ska.

Ramka
Za?o?ycielem Dzie?a Szensztackiego jest ojciec Józef Kentenich. By? bardzo gorliwym kap?anem, kochaj?cym Maryj? i ?yj?cym g??bok? wiar? w Opatrzno?? Bo??. Bóg obdarzy? go chryzmatem duchowego ojcostwa. Prowadzi? ludzi drog? przymierza mi?o?ci z Maryj? Obecnie Szansztat jest znanym miejscem pielgrzymkowym. Duchowe centrum ruchu stanowi ma?a, niepozorna kapliczka Matki Bo?ej Trzykro? Przedziwnej.
W 1941 roku zosta? aresztowany i uwi?ziony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie spotka? si? ze ?p. ks. bp Ignacym Je?em. W?a?nie w tym najtrudniejszym czasie powo?a? do ?ycia Szensztackie Dzie?o Rodzin i niestrudzenie g?osi? Ewangeli? pomagaj?c przetrwa? wi??niom obóz. W czasie spotka? formacyjnych rodziny inspirowane s? wychowawczo, by m?? i ?ona poprzez prac? nad sob? rozwijali swoje osobowo?ci i stawali si? dla swoich dzieci dojrza?ymi katolickimi wychowawcami.
Celem formacji w Szensztackie jest wychowanie na maryjnej drodze przymierza dojrza?ych chrze?cijan – aposto?ów codzienno?ci we wspó?czesnym ?wiecie.
Wi?cej informacji mo?na uzyska? na stronie www.szensztat.pl, gdyby kto? by? zainteresowany wspó?praca mo?na nawi?zc kontakt s. M. Inga Grula ul Zielona 38 Koszalin
Tel.: 094-340-50-28 lub e-mail koszalin.rodziny@szensztat.pl

Zosta?am poproszona o umieszczenie tego niezwyk?ego wydarzenia na forum co niniejszm czyni?.
A jak to wygl?da?o. Zobacz zdjecia : http://public.fotki.com/tedeusik (has?o: koszalin)
_________________
Na zawsze TAK do Bo?ego prowadzenia
Ostatnio zmieniony przez krzemo 2009-03-09, 23:06, w całości zmieniany 2 razy  
 
izolda0401 


Dołączyła: 30 Mar 2008
Posty: 66
Skąd: Koszalin
Wysłany: 2008-09-19, 22:49   

pozdrawiam wszystki rodzinki bylo super byc z wami choc tylko jeden dzien
_________________
nie chce isc z przodu bo nie znam drogi nie chce isc za toba bo nie nadarze ale chce isc kolo ciebie i w razie czego opszec sie o twoje ramie
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo