Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: Janek Engel
2011-09-20, 15:55
Jezus Król Polski
Autor Wiadomość
Piotr Mateja 

Dołączył: 26 Lis 2007
Posty: 18
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-01-11, 23:34   Jezus Król Polski

Chcia?bym zach?ci? was do dyskusji. Czy cz?owiekowi 21 wieku potrzeba koronacji Jezusa na Króla Polski ? Na kartach Pisma ?wi?tego w wielu miejscach jest mowa o tym ?e Jezus jest Królem. Równie? i Jezus w Ewangelii ?w. Jana (18,37) "Staj?c przed Pi?atem na pytanie czy Ty jeste? Królem ? odpowiada Tak Jestem Królem". Ko?ció? Katolicki uzna? Jezusa Królem Wszech?wiata i ustanowi? na zako?czenie roku liturgicznego ?wi?to Króla Wszech?wiata. Wi?c wracaj?c do pytania. Czy na progu trzeciego tysi?clecia potrzeba uznania "Jezusa Królem Polski"
Dlaczego o tym pisze. Jest Inicjatywa Obywatelska zmierzaj?ca do referendum ogólnokrajowego ( Ustawa z 14 marca 2003r., art.63) w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytu?u Jezus Król Polski jak równie? i zmiany god?a pa?stwowego. Ja pragn? si? skupi? si? na moim pytaniu.
 
qkiz 


Dołączył: 29 Sie 2006
Posty: 596
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-01-11, 23:54   

Po pierwsze - JEST potrzeba uznania Jezusa Królem Polski.
Ale po drugie - jest to moim skromnym zdaniem ZBYT wa?na sprawa, ?eby poddawa? j? pod referendum, ani nawet pod g?osowanie sejmu. To jest nawet wa?niejsza sprawa od kwestii ochrony ?ycia pocz?tego - a wszyscy TU jeste?my zgodni, ?e nie nale?y poddawa? pod referendum kwestii dopuszczalno?ci zabijania dzieci nienarodzonych. Je?li wynik takiego referendum by?by "zabija?" - to jak, zabijaliby?my? Wszystko by?oby w porz?dku? Analogicznie - gdyby wi?kszo?? opowiedzia?a si? przeciw intronizacji - to temat nale?a?oby zamkn??? NIE!
Dlatego demokracja jest Z?EM... Ale to osobny temat.
Powtarzam - ISTNIEJE POTRZEBA INTRONIZACJI CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Ale nale?y si? raczej zastanowi? jak to zrobi?, skoro ani sejm wybrany w sposób demokratyczny, ani demokratyczne referendum nie jest odpowiednie do tego.

Najpierw z pewno?ci? potrzeba mnóstwo modlitwy! I do tego WSZYSTKICH zach?cam.
_________________
Z setek tysi?cy ró?nych Syrenek sk?ada si? jedn? Wielk? Syren?. Syrena Matka, która rodzi si? z w?asnych dzieci. Syreny, które swojej sprawno?ci nie zawdzi?czaj? ju? dzi? fabryce i sk?adaj? si? z innych, poprzednich dawców detali...

:D

WOLNO??, W?ASNO??, SPRAWIEDLIWO??! UPR!!!
 
 
Piotr Mateja 

Dołączył: 26 Lis 2007
Posty: 18
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-04-22, 13:06   

D?ugo si? zastanawia?em nad tym co powiedzia?e?. Dzi? mog? powiedzie?, ?e Jezus jako Król, chce by? obecny w naszym ?yciu i Królowa? Niepodzielnie we wszystkich dziedzinach naszego ?ycia i nie zadowoli si? namiastk?. A poniewa? mamy rz?d jaki wybrali?my jako Naród. I Intronizacja Narodowa dzi? jest bardzo trudna. Dlatego jak zach?ca Ks.Piotr Natanek wa?ne jest przeprowadzenie Intronizacji indywiduanlej i w rodzinach i zg?oszenie tego u ks. Proboszcza.W domu wybra? zaszczytne miejsce by tam zawiesi? Obraz Jezusa Króla Wszech?wiata.
Jak by kto? chcia? wys?ucha? konferencji Ks. dr.hab. Piotra Natanka to mog? udost?pni? p?yt? z Rekolekcji Intronizacyjnych z Kutna z XII. 2007r.

Teksty poni?ej umieszczone s? fragmentami z dzienniczka S?u?ebnicy Bo?ej Rozalii Celakówny dotycz?cych Intronizacji

W marcu 1938 r. g?os wewn?trzny tak poucza? Rozali?:
- Trzeba ofiary za Polsk?, za grzeszny ?wiat. (...) Straszne s? grzechy Narodu polskiego. Bóg chce go ukara?. Ratunek dla Polski jest tylko w Moim Boskim sercu.
W kwietniu 1939 r. Cichy g?os Naj?wi?tszej Maryi Panny upewnia?:
- Ratunek dla Polski jest tylko w Sercu Jezusa, Mojego Syna.
A Jezus doda?:
- Strasznie rani? Moje Naj?wi?tsze Serce grzechy nieczyste. ??dam ekspiacji.

W lipcu 1938 roku Rozalia ma nast?puj?ce widzenie dotycz?ce wydarze? najbli?szych oraz pó?niejszych:
- Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie (wymieniaj?c zabójstwa i rozpust?), pope?nione przez ludzko?? na ca?ym ?wiecie, ze?le Pan Bóg straszn? kar?. Sprawiedliwo?? Bo?a nie mo?e znie?? d?u?ej tych wyst?pków. Ostoj? si? tylko pa?stwa, w których b?dzie Chrystus królowa?. Je?eli chcecie ratowa? ?wiat, trzeba przeprowadzi? Intronizacj? Naj?wi?tszego Serca Jezusowego we wszystkich pa?stwach i narodach na ca?ym ?wiecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. (...) Pami?taj, dziecko, by sprawa tak bardzo wa?na nie by?a przeoczona i nie posz?a w zapomnienie... Intronizacja w Polsce musi by? przeprowadzona. (...)
Pierwszego kwietnia 1939 roku, a wi?c na pi?? miesi?cy przed wybuchem wojny, czcigodna Rozalia us?ysza?a:
- Powiedz, dziecko, ojcu, by napisa? do Prymasa Polski przez Ojca Genera?a, by wszystko uczyni? dla przyspieszenia Intronizacji. Jasna Góra jest stolic? Maryi. Przez Maryj? przyszed? Syn Bo?y, by zbawi? ?wiat, i tu równie? przez Maryj? przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizacj?. Gdy si? to stanie, wówczas Polska b?dzie przedmurzem chrze?cija?stwa: silna i pot??na, o któr? si? rozbij? wszelkie ataki nieprzyjacielskie.
W maju tego? roku Rozalia pisze:
Podczas modlitwy czy te? pracy Jezus poucza moj? dusz? najn?dzniejsz?: ?eby Dzie?o Intronizacji by?o rych?o przeprowadzone, potrzeba ofiary. Chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa nast?pi?o po strasznych cierpieniach; tak te? i przyj?cie Królestwa Chrystusowego do Polski w pierwszym rz?dzie, a potem do innych narodów, musi by? odkupione wyj?tkowymi cierpieniami... ze strony dusz, którym sprawa Jezusowa jest bardzo droga.
W dniu ataku Niemców na Polsk? Pan Jezus powiedzia?:
- Ludzie Mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, ?e ich mi?uj?. I to wszystko jest z mi?o?ci, bo jest wiele dusz takich, które przez akt doskona?y ?alu znajd? przebaczenie...
Do ko?ca strasznego roku czcigodna Rozalia Celakówna zapisa?a:
- Popatrz, dziecko, jak? straszn? zniewag? i ból zadaj? Mi grzechy nieczyste, morderstwa (dzieci) i straszna nienawi??, która nie wie, co to jest ukara? niewdzi?czny naród, który si? nie chce nawróci?.
- Ja chc? niepodzielnie panowa? w sercach ludzkich. Pro? o przyspieszenie Mego panowania w duszach przez Intronizacj?.
- Moje dziecko! Najbardziej boli mnie oboj?tno??, wzgarda i zdrada kap?anów. Módl si? gor?co za nich.
- Módl si?, dziecko, i sk?adaj ofiary z siebie, by kap?ani byli ?wi?tymi, a których brak. Dlatego tyle jest z?a, bo nie ma ?wi?tych kap?anów.

***
 
sanna-ho 

Dołączyła: 17 Cze 2008
Posty: 31
Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-06-18, 03:31   

Piotr Mateja napisał/a:
Chcia?bym zach?ci? was do dyskusji. Czy cz?owiekowi 21 wieku potrzeba koronacji Jezusa na Króla Polski ? Na kartach Pisma ?wi?tego w wielu miejscach jest mowa o tym ?e Jezus jest Królem. Równie? i Jezus w Ewangelii ?w. Jana (18,37) "Staj?c przed Pi?atem na pytanie czy Ty jeste? Królem ? odpowiada Tak Jestem Królem". Ko?ció? Katolicki uzna? Jezusa Królem Wszech?wiata i ustanowi? na zako?czenie roku liturgicznego ?wi?to Króla Wszech?wiata. Wi?c wracaj?c do pytania. Czy na progu trzeciego tysi?clecia potrzeba uznania "Jezusa Królem Polski" Dlaczego o tym pisze. Jest Inicjatywa Obywatelska zmierzaj?ca do referendum ogólnokrajowego ( Ustawa z 14 marca 2003r., art.63) w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytu?u Jezus Król Polski jak równie? i zmiany god?a pa?stwowego. Ja pragn? si? skupi? si? na moim pytaniu.


Nie zna?am tej inicjatywy.
Moim zdaniem jest ona chybiona.
Bo do czego zmierza?oby takie referendum: je?li wi?kszo?? b?dzie za, to odb?dzie si? symboliczne (bo nie wszyscy przecie? b?d? w tym akcie uczestniczy?) nadanie Jezusowi tytu?u Króla Polski, ale nic si? nie zmieni - nic kompletnie, bo ci, którzy g?osowali za TAK, pewnie ju? od dawna uwa?aj? Jezusa za Króla, a ci, co byli na NIE - i tak po takim akcie zdania nie zmieni?.
Pisz?c o uczestnictwie mam na my?li przede wszystkim uczestnictwo duchowe, niekoniecznie fizyczne (w czasie i miejscu owego koronowania).

I nie bardzo sobie wyobra?am taki akt prawnie - skoro ze wszelkimi konsekwencjami chcemy mianowa? Jezusa królem w pa?stwie, które od dawna nie jest królestwem, w dodatku elekcyjnym ;)

Piotr Mateja napisał/a:
D?ugo si? zastanawia?em nad tym co powiedzia?e?. Dzi? mog? powiedzie?, ?e Jezus jako Król, chce by? obecny w naszym ?yciu i Królowa? Niepodzielnie we wszystkich dziedzinach naszego ?ycia i nie zadowoli si? namiastk?. A poniewa? mamy rz?d jaki wybrali?my jako Naród.

W?a?nie. Czy nie daje Ci to do my?lenia, ?e jeste?my - bo jeste?my - innym narodem, niekoniecznie w ca?o?ci katolickim, niekoniecznie nawet chrze?cija?skim?
W którym? z w?tków na tym forum przytaczane s? statystyki, ?e 80% katolików w tym kraju nie zna dekalogu (mo?e si? myl? w tych procentach, ale chodzi mi o skal? zjawiska).
To jako? obrazuje, o jakim narodzie, jakiej grupie ludzi mówimy.

Ale - z drugiej strony - czy przez to, ?e s? niedouczeni, mo?e i g?upio wybieraj?, itd., mamy prawo odbiera? im g?os? To, jak si? zdaje, postulowa? wy?ej qkiz.
Ja si? zgadzam, ?e demokracja nie jest najlepsz? form? rz?dów. Ale w tym w?tku podskórnie przebija si? rodzaj technokracji - czyli rz?dów sprawowanych przez grup? ludzi, która WIE, zna jedyn? prawd?. Tylko - ?e rzuc? parafraz? - jak? metod? mieliby?my wybra? tych, którzy wiedz?? ;)
Zaznaczam, ?e mówimy o pa?stwie ?wieckim, nie o wspólnocie wiary.

Cytat:
I Intronizacja Narodowa dzi? jest bardzo trudna. Dlatego jak zach?ca Ks.Piotr Natanek wa?ne jest przeprowadzenie Intronizacji indywiduanlej i w rodzinach i zg?oszenie tego u ks. Proboszcza.W domu wybra? zaszczytne miejsce by tam zawiesi? Obraz Jezusa Króla Wszech?wiata.


W?a?nie.
My?l?, ?e tylko i a? tyle mo?na zrobi? w sprawie intronizacji.
?aden akt sejmowy czy niesejmowy niczego nie zmieni, b?dzie jedynie rodzajem przemocy symbolicznej stosowanej przez tych, którzy WIEDZ?, co jest dobre, na tych, którzy maj? inne zdanie, czego? nie doczytali, s? s?absi (w ró?nych znaczeniach tego s?owa), mo?e nie maj? wiary (która, jak wiadomo, jest ?ask?).
Istotna by?aby tylko oddolna zmiana, indywidualne akty intronizacji.


Pytasz - na czerwono - czy cz?owiekowi XXI wieku potrzeba koronacji Jezusa na Króla Polski.
Moim zdaniem pytasz retorycznie, bo na tym forum nikt nie zaprzeczy.
Nie nie, nie mówi?, ?eby? zapyta? na forum Onetu ;)
My?l? jednak, ?e warto by?oby zapyta?: jakiej koronacji potrzeba, na czym konkretnie mia?aby ona polega?, kto mia?by jej dokona?.

I królem czego mia?by by? Jezus - bo czym jest Polska?
Serio pytam, nie retorycznie.
_________________
sanna-ho, morderca w?tków
 
 
qkiz 


Dołączył: 29 Sie 2006
Posty: 596
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-06-18, 10:59   

Przepraszam, ?e wtr?c? niezupe?nie w temacie...
Anno - nie mog? Ci na tym forum odpisywa? na tematy zwi?zane z ustrojem pa?stwa, bo si? "wypisa?em" z GPRSu, a tylko tam jest ku temu miejsce. Jak chcesz porozmawia?, to zapraszam na mojego ( szumnie powiedziane: ) bloga. Tam pod którym? z wpisów daj zna?, ?e jeste?, a z ch?ci? porozmawiamy i o d***kracji, i o Polsce, i o homobaranach...

A w temacie dodam:
Zauwa? jedynie, ?e doszli?my do podobnych wniosków - mimo i? zupe?nie innymi drogami.

Pami?tam w modlitwie :)
_________________
Z setek tysi?cy ró?nych Syrenek sk?ada si? jedn? Wielk? Syren?. Syrena Matka, która rodzi si? z w?asnych dzieci. Syreny, które swojej sprawno?ci nie zawdzi?czaj? ju? dzi? fabryce i sk?adaj? si? z innych, poprzednich dawców detali...

:D

WOLNO??, W?ASNO??, SPRAWIEDLIWO??! UPR!!!
 
 
sanna-ho 

Dołączyła: 17 Cze 2008
Posty: 31
Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-06-18, 17:07   

qkiz - tak, doczyta?am ju?, ?e si? wypisa?e? z GPRS ;)
Dlatego stara?am si? raczej nie dyskutowa? z Twoim postem - a na bloga ch?tnie zajrz?, jak doczytam forum (czytam z doskoku dopiero par? dni) :D

A w temacie - zauwa?am 8)
Cho? droga doj?cia te? wydaje mi si? istotna.
_________________
sanna-ho, morderca w?tków
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo