Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Wielki , Wielki smutek
Autor Wiadomość
stasia lech 

Dołączyła: 25 Mar 2007
Posty: 22
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2007-10-16, 11:42   Wielki , Wielki smutek

Z wielkim bólem i wielk? ?a?ob? pragn? poinformowa? wszystkich, ?e w dniu dzisiejszym Pan przyj?? do wieczno?ci naszego ukochanego
Ks. Biskupa Ignacego Je?a.
Wieczny odpoczynek racz Mu da? panie… Stasia lech
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-16, 12:08   

Informacja za Radiem Watyka?skim:

"16 pa?dziernika w Rzymie zmar? bp Ignacy Je?. Senior diecezji koszali?sko-ko?obrzeskiej przyby? do Wiecznego Miasta w pielgrzymce metropolii górno?l?skiej. Wczoraj koncelebrowa? jeszcze wieczorn? Eucharysti? w Bazylice ?w. Sabiny na Awentynie. ?le si? poczu? rano po ?niadaniu. Zmar? w drodze do kliniki Gemelli. Mia? 93 lata. "

:cry: :cry: :cry:

Wielki Cz?owiek i wspania?y przyjaciel Naszego Ruchu...

Wieczny Odpoczynek Racz Mu Da? Panie...
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
?aba 
Marek Bogusz


Dołączył: 02 Sty 2007
Posty: 77
Skąd: Brze?no L?borskie
Wysłany: 2007-10-16, 14:11   

Trzeba doda?, ?e bp Je? zmar? w dniu wyboru na papie?a Jana Paw?a II. My?l?, ?e jest to pi?kny i bardzo wymowny znak czasu, bo o ile mi wiadomo, to byli przyjació?mi. Teraz na pewno obaj wypraszaj? nam wiele ?ask Bo?ych.
To co trzeba jeszcze zauwa?y?, cho? ?mier? bpa Je?a nape?nia nas smutkiem, to fakt, ?e bp Je? spotka? si? ponownie z o. Józefem Kentenichem.
Wieczny pokój racz mu da? Panie, a ?wiat?o?? wiekuista niechaj mu ?wieci na wieki wieków. Amen
_________________
"Niech przeze mnie nie wstydz? si? ci, co Tobie ufaj?." (Ps 69,7)
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-16, 18:56   

To dla nas - ca?ej Rodziny Szensztackiej w Polsce -wielka strata.
Ale On - ?p. Ks. Bp Ignacy Je? - ju? or?duje za nami w Niebieskim Szensztat.

Tym, którzy Go mniej znali przypomn?, ?e urodzi? si? w 1914 roku (by? wi?c rówie?nikiem Szensztatu), w roku 1937 otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie (?wi?towa? w tym roku Jubileusz 70-lecia kap?a?stwa). Zna? Ojca Za?o?yciela, poniewa? by? wi??niem Dachau i tam zawar? Przymierze Mi?o?ci. By? tym, dzi?ki któremu Sanktuarium Przymierza na Górze Che?mskiej zosta?o po?wi?cone 01.06.1991 roku przez Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II. Dla Rodziny Szensztackiej w Bydgoszczy te? by? niezwykle wa?n? osob? - wspó?przewodniczy? uroczysto?ci po?wi?cenia Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy 16.06.2001 roku, a tak?e przewodniczy? uroczysto?ciom I rocznicy po?wi?cenia naszego Sanktuarium.
By? protektorem Ruchu Szensztackiego w Polsce.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie...
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
stasia lech 

Dołączyła: 25 Mar 2007
Posty: 22
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2007-10-16, 20:02   Sylwetka ?p.Ks. Biskupa Ignacego Je?a

SYLWETKI ?P. BISKUPA SENIORA IGNACEGO JE?A

Dzi? rano przed godzin? 7 rano w Rzymie w klinice Gemelli zmar? bp Ignacy Je?. Emerytowany biskup koszali?sko-ko?obrzeski uczestniczy? w pielgrzymce archidiecezji katowickiej z okazji zako?czenia Roku ?w. Jacka. Najstarszy polski biskup mia? 93 lata.
Bp senior Ignacy Je? by? najstarszym biskupem w Polsce. Urodzi? si? w 1914 roku w Radomy?lu Wielkim. Po studiach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiello?skiego przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie z r?k bp. Stanis?awa Adamskiego w 1937 roku w Katowicach. W 1942 roku zosta? aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. W grudniu 1944 roku zg?osi? si? z pos?ug? kap?a?sk? do bloku dla zara?onych tyfusem. Wi?zienie bp opu?ci? 29 kwietnia 1945 r. o godz. 17.00. Wspominaj?c ten dzie?, bp mówi? , ?e by?a cudowna pogoda, gdy?my wypadli z baraków witaj?c wojska ameryka?skie, które nas uwolni?y.
Od wrze?nia 1945 do maja 1946 roku by? kapelanem obozu dla D.P. Polaków w Göppingen k. Stuttgartu. Po wyzwoleniu by? katechet? w katowickim gimnazjum, dyrektorem i rektorem ni?szego seminarium duchownego, a nast?pnie rektorem kursu wst?pnego Wy?szego Seminarium Duchownego Diecezji Katowickiej. W 1960 roku zosta? biskupem pomocniczym w Gorzowie Wielkopolskim, a w 1972 roku biskupem koszali?sko-ko?obrzeskim. W 1962 roku uczestniczy? w Soborze Watyka?skim II.
By? w Watykanie jak kardyna? Karol Wojty?a zosta? wybrany na papie?a.
Jako biskup koszali?sko-ko?obrzeski bra? udzia? w organizowaniu wizyty Jana Paw?a II w czerwcu 1991 roku. W latach 1973-1994 by? cz?onkiem, a potem przewodnicz?cym Komisji Episkopatu Polski ds. ?rodków Spo?ecznego Przekazu. Od 1992 roku jest biskupem-seniorem. Bp Ignacy Je? by? protektorem Ruchu Szensztackiego w Polsce i przewodnicz?cym Komitetu Polskich ksi??y by?ych Wi??niów Obozów Koncentracyjnych.
Bp Ignacy Je? 22 czerwca 2005 roku otrzyma? Wielki Krzy? Zas?ugi Orderu Zas?ugi Republiki Federalnej Niemiec. Order wr?czy? biskupowi ambasador Niemiec w RP Reinhard Schweppe. Biskup dzi?kuj?c za odznaczenie, bp Je? podkre?li?, ?e jest wdzi?czny Janowi Paw?owi II za to, ?e we wst?pie do jego wspomnie? obozowych nazwa? go "budowniczym mostów". - Zw?aszcza ?e stara?em si? budowa? mosty mi?dzy naszymi narodami, które ze sob? s?siaduj?, ale które zada?y sobie wiele ran - wyja?ni?.
Bp senior Ignacy Je? zosta? te? nagrodzony medalem "Za zas?ugi dla Koszalina". Wr?czenie medali odby?o si? 06 pa?dziernika 2006 roku w Koszalinie w czasie spotkania z okazji 60-lecia dzia?alno?ci Zwi?zku By?ych Wi??niów Politycznych Hitlerowskich Wi?zie? i Obozów Koncentracyjnych.
Bp senior Ignacy Je? powiedzia? wówczas, ?e to mi?e, ?e doceniony zosta? jego wk?ad w ziemi? zachodniopomorsk?. "Organizacja szczególnie nowej diecezji koszali?sko-ko?obrzeskiej by?a du?ym trudem. Rola Ko?cio?a by?a nieprawdopodobnie wielka w scalaniu ludzi, którzy wszystko stracili, a przyszli tu na obcy dla siebie teren, to jedyne, co by?o ich w?asne i takie same- to w?a?nie Ko?ció?" - wspomina? bp Je?.
Alicja Górska - Radio VOX Koszalin
***
W Rzymie zmar? najstarszy polski biskup 93-letni bp Ignacy Je?. By? w Wiecznym Mie?cie w zwi?zku z obchodami 750. rocznicy ?mierci ?w. Jacka Odrow??a. Wczoraj koncelebrowa? Msz? w bazylice ?w. Sabiny na Awentynie. Rano po ?niadaniu wróci? w hotelu do swego pokoju, poczu? si? ?le. Wezwano karetk?, zmar? w drodze do szpitala.
Poni?ej sylwetka bp. Je?a:
S?yn?cy z poczucia humoru, optymizmu i pogody, pierwszy biskup koszali?sko-ko?obrzeski, który przez dwa i pó? lat by? wi??niem obozu koncentracyjnego w Dachau, nieraz podkre?la?, ?e przed zw?tpieniem i rezygnacj? zawsze chroni?o go wielkie zawierzenie Opatrzno?ci Bo?ej.
Nie raz przytacza? te? prawdziw? opowie?? - jako 12-letni ch?opiec by? ?wiadkiem, jak kilkumiesi?czne niemowl? wypada w okna trzeciego pi?tra. Wbrew temu, czego spodziewali si? ?wiadkowie tego wydarzenia, dziecko prze?y?o - wpad?o do worka "szmaciorza", który zbiera? po domach stare szmaty. W m?odym Ignacym Je?u zrodzi?a si? wówczas pewno??: Jeste?my w r?kach Opatrzno?ci, wi?c ka?da przygoda ko?czy si? dobrze.
Urodzi? si? w przeddzie? wybuchu I wojny ?wiatowej - 31 lipca 1914 r. w Radomy?lu Wielkim. Nieraz ?artuje, ?e wojna wybuch?a nie z jego winy. Po uci??liwej tu?aczce wojennej jego rodzice osiedli w Katowicach, gdzie jego ojciec organizowa? s?d, a pó?niej by? jego wieloletnim pracownikiem.
Po uko?czeniu s?ynnego liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach wst?pi? do Seminarium ?l?skiego w Krakowie. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? 20 czerwca 1937 r. z r?k biskupa katowickiego Stanis?awa Adamskiego. Po ?wi?ceniach pracowa? jako wikary w Hajdukach Wielkich (Chorzów-Batory). Jego proboszczem by? ks. Józef Czempiel, wielki patriota i dzia?acz trze?wo?ciowy na ?l?sku, o którym bp Je? mówi, ?e by? jego wzorem duszpasterza. Gdy po aresztowaniu przez Niemców i uwi?zieniu w obozie koncentracyjnym w 1942 r. nadesz?a wiadomo?? o ?mierci ks. Czmpiela (dzi? b?ogos?awionego w gronie 108 m?czenników II wojny ?wiatowej), m?ody wikary nie móg? nie odprawi? Mszy za jego dusz?. Zosta? za to aresztowany przez gestapo i po krótkim pobycie w katowickim wi?zieniu przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Wrodzony optymizm pozwoli? mu dostrzec pozytywne strony obozowego horroru. Gdy znalaz? si? w obozie, uzna?, ?e prze?ywa niezwyk?? przygod?. W jednym z wywiadów opowiada, jak w drodze do Dachau sp?dzi? z grup? wi??niów noc w wi?zieniu we Wroc?awiu. Przez ca?? noc spowiada? tam polskich oficerów, którzy mieli wkrótce stan?? przed s?dem specjalnym i nikt si? nie ?udzi?, ?e zostan? skazani na ?mier?. - Dla tej jednej nocy warto by?o znale?? si? w obozie - twierdzi? potem biskup. W Dachau pozna? wielu ksi??y - m?czenników: bp. Micha?a Kozala, b?. Wincentego Frelichowskiego. Ocieraj?c si? codziennie o ?mier?, organizowa? dla wspó?wi??niów, zw?aszcza je?ców radzieckich, pomoc charytatywn? i opiek? medyczn?.
Po wyzwoleniu obozu by? do 1946 r. kapelanem Polaków w Goppingen, gdy? uwa?a?, ?e powinien by? przy Polakach, którzy prze?yli piek?o wojenne i próbowali zacz?? nowe ?ycie.
Gdy wróci? do kraju by? m.in. rektorem katolickiej szko?y ?redniej w Katowicach. Cho? by? wymagaj?cym wychowawc?, by? bardzo kochany przez uczniów, którzy do dzi? utrzymuj? z nim serdeczne kontakty. W 1960 r. papie? Jan XXIII mianowa? go pomocniczym biskupem w Gorzowie Wielkopolskim. Wraz z innymi ?l?zakami (sam uwa?a si? za ?l?zaka z wyboru) - bp Wilhelmem Plut? i bp. Jerzym Strob? zarz?dza? obszarem, zajmuj?cym jedn? siódm? Polski.
Jego opowie?ci o pionierskich latach pos?ugi s? tak?e niezwykle barwne. Nie by?o ?atwo scali? osiedlonych tu po wojnie Polaków zza Buga: "Jedni byli spod Wilna, inni spode Lwowa, ka?dy ?piewa? inaczej, nie by?o ?atwo budowa? jedno?? w takich warunkach".
W 1972 r. zosta? pierwszym ordynariuszem diecezji koszali?sko-ko?obrzeskiej. Jego rz?dy biskupie przypada?y na lata walki w?adzy komunistycznej z Ko?cio?em. Nowy biskup uparcie erygowa? parafie, walczy? o budow? ka?dego ko?cio?a i kaplicy. Pomaga?y mu przy tym pogoda, poczucie humoru i szacunek tak?e dla komunistów, w których widzia? pogubionych, biednych ludzi. Jad?c fatalnymi drogami Pomorza mia? trzy wypadki samochodowe, w tym dachowanie i zderzenie z ci??arówk?, z których wychodzi? bez szwanku - zawsze wpada? do worka Pana Boga.
Mia? wielkie zas?ugi dla pojednania polsko-niemieckiego. Je?dzi? do Niemiec, zaprasza? ich do siebie. Nieraz podkre?la, ?e w Dachau by?o wielu Niemców - nie wszyscy wi?c byli pos?usznymi wykonawcami zbrodniczych planów.
W 1991 roku prze?y? wielk? rado?? - papie? Jan Pawe? II rozpocz?? sw? pielgrzymk? do Polski od Koszalina, gdzie wita? go uroczy?cie bp Ignacy.
Jest laureatem licznych nagród i odznacze?, w?ród których jest Krzy? Wielki Odrodzenia Polski, Wielki Krzy? Zas?ugi Republiki Federalnej Niemiec, "Za zas?ugi dla Koszalina" i wiele innych. - Pe?na szuflada - mówi? ?artobliwie bp Je?. W tym roku prezydent Lech Kaczy?ski odznaczy? go Krzy?em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jest te? kawalerem przyznawanego przez dzieci Orderu U?miechu.
Pytany o recept? na szcz??liwe ?ycie, s?dziwy biskup odpowiada?, ?e sk?ada si? na nie najpierw wychowanie w domu rodzinnym oraz wiara w Boga. - Przekonanie, ?e wszystko ma swój sens i warto??, ?e Pan Bóg ci? prowadzi, to nieprawdopodobne ?ród?o si?y - podkre?la?.
Podczas czerwcowych obchodów 70. rocznicy ?wi?ce? kap?a?skich sam jubilat, który s?ynie z poczucia humoru, ?artowa?, ?e za trzy lata ma kolejny jubileusz - 50-lecie sakry biskupiej. - Trzeba do?y? - mówi? z u?miechem.
16.10.2007 - Katolicka Agencja Informacyjna
 
kabja 

Dołączyła: 11 Wrz 2006
Posty: 73
Skąd: Mogilno/Bruksela
Wysłany: 2007-10-17, 11:17   

Wieczny odpoczynek racz Mu da?,Panie!
_________________
I tried so hard make it all alone. I need Your hand just to make it home
 
stasia lech 

Dołączyła: 25 Mar 2007
Posty: 22
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2007-10-17, 21:24   Pogrzeb ?p. Ks. biskupa Ignacego Je?a

S?OWO DO DIECEZJAN


Siostry i Bracia, drodzy Diecezjanie!

Z wielkim smutkiem przyj?li?my wiadomo??, jaka dotar?a do nas z Rzymu we wtorek rano o ?mierci naszego ukochanego biskupa seniora Ignacego Je?a. Biskup Ignacy uda? si? z pielgrzymk? do Rzymu z grup? ksi??y katowickich na zako?czenia roku ?w. Jacka oraz by modli? si? przy grobie s?ugi Bo?ego Jana Paw?a II w 29 rocznic? wyboru na papie?a. W?a?nie przed Msz? ?w. o rych?? beatyfikacje Jana Paw?a II w bazylice ?w. Piotra, we wspomnienie ?w. Jadwigi ?l?skiej 16 pa?dziernika, zmar? nasz Biskup Senior. Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI podczas audiencji ?rodowej w dniu 17 pa?dziernika wyzna?: „i? pragn?? tak?e wynie?? do godno?ci kardynalskiej zmar?ego wczoraj bp. Ignacego Je?a”.
Biskup Ignacy by? najstarszym biskupem Polski. Urodzony 1915 roku w Radomy?lu Wielkim, po studiach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiello?skiego w 1937 roku przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie z r?k bp. Stanis?awa Adamskiego w Katowicach. W 1942 roku zosta? aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, który opu?ci? po wyzwoleniu 29 kwietnia 1945 r.
Po wyzwoleniu by? katechet? w katowickim gimnazjum, dyrektorem i rektorem ni?szego seminarium duchownego, a nast?pnie rektorem kursu wst?pnego Wy?szego Seminarium Duchownego Diecezji Katowickiej. W 1960 roku zosta? biskupem pomocniczym w Gorzowie Wielkopolskim a w roku 1962 roku uczestniczy? w Soborze Watyka?skim II. Po erygowaniu w dniu 28 czerwca 1972 nowej diecezji koszali?sko-ko?obrzeskiej, przez papie?a Paw?a VI, zosta? mianowany pierwszym biskupem diecezjalnym naszej diecezji. To on tworzy? t? diecezj? od podstaw. Zorganizowa? Kuri? i S?d Biskupi w Koszalinie, wybudowa? gmach Wy?szego Seminarium Duchownego, erygowa? ponad 100 parafii, bierzmowa? tysi?ce m?odych ludzi, udzieli? ?wi?ce? kap?a?skich wielu prezbiterom naszej diecezji, integrowa? ludno?? Pomorza Zachodniego, darzy? nas swym u?miechem i optymizmem.
W dniu 16 pa?dziernika 1978 roku by? na placu ?w. Piotra ?wiadkiem wyboru Karola Wojty?y na Stolic? Piotrow? i jednym z pierwszych polskich biskupów przyj?tych przez nowo wybranego Papie?a, którego by? wieloletnim przyjacielem. 1 czerwca 1991 mia? wielk? rado??, goszczenia Papie?a w Koszalinie. Po przej?ciu na emerytur? w 1992 roku by? ci?gle aktywny, dziel?c si? swym charyzmatem nie tylko na terenie diecezji ale i w Polsce jak i poza jej granicami. Jego wk?ad w dzie?o pojednania polsko – niemieckiego doceni?y w?adze niemieckie, odznaczaj?c go Wielkim Krzy?em Orderu Zas?ugi Republiki Federalnej Niemiec. W siedemdziesi?t? rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich Prezydent Polski Lech Kaczy?ski odznaczy? Biskupa Ignacego Krzy?em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. By? te? kawalerem przyznawanego przez dzieci Orderu U?miechu.
Drodzy Diecezjanie!
Na poniedzia?ek i wtorek 22 i 23 pa?dziernika przewidziane s? g?ówne uroczysto?ci pogrzebowe nieod?a?owanego ?p. biskupa Ignacego Je?a.
W sobot? 20 pa?dziernika od godziny 8.00 w ko?ciele pw. Józefa obok katedry w Koszalinie zostanie wystawione w trumnie cia?o zmar?ego. Tam te? we wszystkich tych dniach, w sobot?, niedziel? i poniedzia?ek liczymy na serdeczn? i gor?c? modlitw? wiernych diecezjan za tak lubianego i drogiego nam biskupa Ignacego. Tych, którzy nie mog? przyby? na modlitwy przy zmar?ym, zach?camy do udzia?u we Mszach ?wi?tych w parafiach jak i do modlitwy ró?a?cowej czy innych nabo?e?stw.
W poniedzia?ek 22 pa?dziernika o godz. 9.00 zostanie odprawiona uroczysta jutrznia po której trumna zostanie przeniesiona do katedry.
O godz. 16.00 w poniedzia?ek w katedrze koszali?skiej zostanie odprawiona uroczysta Msza ?w. za zmar?ego pierwszego biskupa diecezji pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Edwarda Dajczaka. Po tej Mszy ?w. cia?o zmar?ego zostanie przewiezione do bazyliki ko?obrzeskiej, gdzie o godz. 19.00 zostanie równie? odprawiona Msza ?w.
23 pa?dziernika o godz. 14.00 rozpocznie si? Msza ?wi?ta pogrzebowa z udzia?em Episkopatu Polski, kap?anów i wiernych. Zgodnie z ostatni? wol? cia?o zmar?ego biskupa Ignacego Je?a zostanie z?o?one w krypcie konkatedry ko?obrzeskiej.
Umi?owani Diecezjanie!
Dni, które prze?ywamy, s? wyj?tkowe dla naszej diecezji. Ksi?dz biskup Je? wpisa? si? g??boko w histori? naszej diecezji i ca?ego Pomorza Zachodniego. Po?o?y? fundament ko?cio?a koszali?sko-ko?obrzeskiego, oddaj?c mu si? bez reszty, w my?l swego biskupiego zawo?ania: „Przyszed?em rzuci? ogie? na ziemi?”. Niech nasz liczny udzia? w tych dniach po?egnania b?dzie wyrazem naszej serdecznej wdzi?czno?ci, za wszelkie dobro, które tak obficie sp?yn??o na nas wszystkich.


Koszalin, dnia 17.10.2007 r.
Znak: B 23 – 8/07

Zarz?dzenie:
Powy?szy S?owo nale?y odczyta? we wszystkich ko?cio?ach i kaplicach na terenie diecezji koszali?sko-ko?obrzeskiej pod Msza ?w. w niedziel? 21 pa?dziernika. Ksi??y, których serdecznie zapraszamy do udzia?u w koncelebrach, zarówno w Koszalinie jak i Ko?obrzegu, prosimy o zabranie alby i fioletowej stu?y. Przypominamy, i? istnieje obowi?zek odprawienia Mszy ?w. za zmar?ego biskupa.


Kanclerz Kurii
 
Pio?un ze?widra 


Dołączyła: 21 Gru 2006
Posty: 93
Skąd: Koszalin/ Toru?
Wysłany: 2007-10-17, 22:07   

Dzi?kuj? Bogu,?e dane mi by?o przyj?? sakrament bierzmowania z r?k ?p.bp Ignacego Je?a.
Wieczny odpoczynek racz Mu da? Panie...
_________________
B?d? ?piewa? Ci najpi?kniejsz? pie?? z Anio?ami,
tak b?d? ?piewa? Ci.
 
 
Groszkowa 

Dołączyła: 14 Wrz 2007
Posty: 64
Skąd: Po?czyn Zdrój
Wysłany: 2007-10-18, 17:50   

Mam nadzieje ze w tym drugim swiecie bedzie Mu lepiej:) Dziekuje BOGU za tak wspanialego czlowieka...
Wieczny Odpoczynek...
_________________
Smieja sie ze mnie bo jestem INNA, a ja smieje sie z NICH bo sa tacy sami:P
 
jotka 

Dołączył: 10 Wrz 2007
Posty: 1
Skąd: Grudzi?dz
Wysłany: 2007-10-19, 22:05   

Witam!
W?a?nie wróci?em z dy?uru przy sanktuarium na Piaskach w Bydgoszczy.
Wczoraj ( 18 X ) nasz ks. proboszcz odprawia? w tym?e sanktuarium Msz? ?w. ( co roku 18 X nasza grupa jest za to odpowiedzialna ) i modlili?my si? równie? w intencji ?p. ks. bpa Ignacego - nieraz spotkali?my si? z nim i wspomina? wiele,wiele... i cz?sto z humorem.
Panie ?wie? nad Jego dusz?.

P.S.
Pozdrowienia dla P. Lach z Grudzi?dza.
Ostatnio zmieniony przez ANIa 2007-10-27, 00:39, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
gosiawidel 


Dołączyła: 01 Cze 2007
Posty: 154
Skąd: Opole
Wysłany: 2007-10-20, 10:38   

Wieczny odpoczynek racz Mu da? Panie
a ?wiat?o?? wiekuista niechaj Mu ?wieci.
Niech odpoczywa w pokoju.Amen
?a?uje,?e nie mia?am okazji pozna?.
_________________
"Dzia?ajcie,nie tra?cie czasu,WIERZCIE,wysilajcie si?,ufajcie...''
 
 
natalia94 

Dołączyła: 19 Wrz 2007
Posty: 31
Skąd: Gliwice
Wysłany: 2007-10-22, 12:23   

Polaczmy sie wszyscy w modlitwie "Wieczny odpoczynek racz mu dac Panie a swiatlosc wiekuista niech MU swieci i niech odpoczywa w pokoju wiecznym.Amen"...
 
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-22, 19:23   

W czasie Triduum w ?widrze, w sobotni wieczór po?egnali?my Ks. Biskupa Ignacego Je?a - najpierw podczas Mszy ?w. w Kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr s?uchali?my s?ów O. Arkadiusza o tym, Kim by? ?.P. Ks. Bp Ignacy, ?piewali?my Te Deum jako wyraz wdzi?czno?ci za Jego ?ycie i powo?anie. Potem ogl?dali?my zdj?cia z Jego ?ycia i wspominali?my Go - nie w rozpaczy, ale z nadziej?, ?e przebywa ju? w Domu Naszego Ojca w Niebie, ze smutkiem, ale jednocze?nie przypominaj?c Jego wielkie serce, dobro? i u?miech, jakie mia? dla ka?dego. W Sanktuarium by?a równie? wy?o?ona Ksi?ga Kondolencyjna, do której wpisywali?my to, co chcieliby?my powiedzie? Ks. Biskupowi, a któr? O.Arkadiusz z?o?y na r?ce obecnego Ordynariusza Diecezji Koszali?sko-Ko?obrzeskiej.

Jutro o 14.00 w Ko?obrzegu pogrzeb Ks. Biskupa - pami?tajmy w modlitwie...
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
Ma?gosia 

Dołączyła: 25 Paź 2007
Posty: 2
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-25, 22:58   

Przesy?am link do zdj?? z uroczysto?ci pogrzebowych ?p. bpa Ignacego Je?a
Zdj?cia z pogrzebu bp Ignacego Je?a
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo