Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: Janek Engel
2011-09-20, 15:55
Kult Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
Autor Wiadomość
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-06-15, 21:29   

A propos dzisiejszej Uroczysto?ci...

Mia?em dzi? zaszczyt uczestniczy? w pi?knej Liturgii u toru?skich jezuitów, której przewodniczy? biskup Suski...
Podziel? si? jedn? cudn? obserwacj?...
Po Mszy mia?o miejsce okoliczno?ciowe nabo?e?stwo... Nie wiem jak Wy ale ja dzis pierwszy raz slyszalem ?piewan? Litani? do Serca Pana Jezusa i z taka piekna melodia a na dodatek caly kosciol spiewal :!:
Niezapomniane przezycie i dopiero dzis odkrylem jak?e pi?kna jest ta Litania... Do tej pory tylko jej s?ucha?em albo "klepa?em" j?... a dzi? poraz pierwszy j? od?piewa?em i odkry?em prawdziwe pi?kno i g??bie s?ów w niej zawartych :!: Po Litanii by?a jeszcze pie?? postaram si? j? odnale?? w Internecie i umie?ci? tutaj (by?a ?piewana na t? sam? melodi? co Pod Twoj? obron? w czasie nabo?e?stw majowych)

Co do pie?ni to jeszcze jedna, która zawsze kojarzy?a mi si? z przeci?gaj?cymi babciami... Na napewno wszyscy j? znacie, ale ja dzi? na nowo j? odkry?em w nowej ?ywszej melodii no i ca?y ko?ció? ?piewa? to jest moc :!:

Cytat:
Naj?wi?tsze Serce Bo?e,
po?wi?camy Ci Nasz? Ojczyzn? i nasze miasto,
Nasze rodziny i nas samych;
Serce Bo?e, przyjd? Królestwo Twoje.
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
Justol 


Dołączyła: 28 Sie 2006
Posty: 201
Skąd: Radlin
Wysłany: 2007-06-15, 21:38   

Krzemo :!: mia?e? ogromne szcz??cie...
Czytaj?c Twojego posta przypomnia?o mi si? moje rekolekcje, to by?o zim? u Sióstr El?bietanek, kiedy ka?da z nas dosta?a jedno czy dwa wezwania z Litanii do Serca Pana Jezusa... Nie by?y one czytane w kolejno?ci... Tak?e ciekawego do?wiadczenie... Mo?na by?o odczu? ?e wszystkie "cechy" Serca Jezusa si? uzupe?niaj? i s? tak samo wa?ne czy tak samo pi?kne... :D :D
_________________
"O, mój Jezu, có? powiesz na te wszystkie moje szale?stwa?..." ?w. Tereska (B 3r).
 
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-06-15, 21:46   

Wygoogle'alem t? modlitw?, która by?a ?piewana na melodi? identyczn? z t? jak si? ?piewa "Pod Twoj? obron?"

Cytat:
Do Serca Twojego uciekamy si? Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz si? nie zra?a?, o Panie ?wi?ty, ale od wszelakich z?ych czynów racz nas zawsze zachowa?, Bo?e ?askawy i najlito?ciwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu s?odki, Po?redniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmy?. Do Serca Twojego racz nas przytuli?. W Twym Sercu na wieki racz nas zachowa?. Zbawicielu s?odki, Po?redniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
qkiz 


Dołączył: 29 Sie 2006
Posty: 596
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-06-15, 22:52   

Krzemo! Piszesz, jakby? nigdy wczesniej tego "Do Serca Twojego" nie s?ysza? - to tylko z?udzenie? Nie wierz?, ?eby? tego nie s?ysza? :> U mnie jest to co roku przez ca?y czerwiec na nabo?e?stwach... :)
_________________
Z setek tysi?cy ró?nych Syrenek sk?ada si? jedn? Wielk? Syren?. Syrena Matka, która rodzi si? z w?asnych dzieci. Syreny, które swojej sprawno?ci nie zawdzi?czaj? ju? dzi? fabryce i sk?adaj? si? z innych, poprzednich dawców detali...

:D

WOLNO??, W?ASNO??, SPRAWIEDLIWO??! UPR!!!
 
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-06-15, 23:01   

Mo?e nie jasno si? wyrazi?em - chodzi?o g?ównie o wersj? ?piewan? tej modlitwy :)
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
Janek Engel 
Administrator


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 700
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-06-15, 23:43   

To ja Wam powiem, ?e nigdy dot?d nie obi?o mi si? o uszy istnienie tej pi?knej modlitwy! Pi?knie musia?o brzmie? ?piewane przez ca?y Lud Bo?y ;)
_________________
"Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie" ?k 6, 37-38
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-06-16, 00:03   

A ja w?a?nie poraz kolejny zaczytuj? si? w t? modlitw? i wbrew sugestii qkiza musz? przyzna?, ?e chyba jednak te? s?ysza?em pierwszy raz t? modlitw?...

Ale i tak wszystko przebija ten zgodny chór ca?ego (nie ma?ego) ko?cio?a i ka?dy nie od tak ?eby by?o, ale wszyscy a bynajmniej Ci którzy byli w pobli?u, wida? by?o, ?e ?piewaj? z ca?ego Serca i wszelkich si? :!:
Ca?y czas jeszcze mi brzmi? te piesni w uszach - po prostu MIODZIO :)
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
Piotr Mateja 

Dołączył: 26 Lis 2007
Posty: 18
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-06-10, 21:25   

Patrz?c na to, co dzieje si? w dzisiejszym ko?ciele, jako rodzic musz? przyzna?, ?e zaniedbali?my (jako rodzice) Nabo?e?stwo ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. Ponadto w niewielu parafiach pog??bia si? i przypomina jak pi?kne jest to nabo?e?stwo,oraz, ?e nie ogranicza si? ono tylko do litanii, ale i modlitw ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. Od wielu lat ubolewam nad tym, ?e w maju na nabo?e?stwach majowych ko?cio?y s? jeszcze pe?ne, a w czerwcu ko?cio?y po oktawie Bo?ego Cia?a pustoszej?. W niektórych parafiach mo?na wnet policzy? ludzi na palcach. Rzucaj?c temat "Jezus Królem Polski" , (co dla mnie osobi?cie znaczy wyniesienie Jezusa do godno?ci Króla) chcia?em zach?ci? Was do dyskusji; czy my ludzie XXI wieku potrzebujemy Jezusa, jako Króla tylko zamkni?tego za murami ko?cio?ów, czy jeste?my gotowi, aby og?osi? go Królem we wszystkich dziedzinach ?ycia spo?ecznego, politycznego i gospodarczego, jak uczynili to nasi Ojcowie w stosunku do Maryi (nadaj?c Jej tytu? Królowej Polski), za co przelewali swoja krew. Jako rodzice zgubili?my w naszym szalonym tempie ?ycia to co najwa?niejsze - drog? prowadz?c? nas do Jezusa. Co prawda przypilnowa?em, by moje dzieci odprawia?y 9 pierwszych pi?tków miesi?ca, jednak z wstydem przyznaj?, ?e nie umia?em zach?ci? ich tak?e do poznania tego jak?e pi?knego nabo?e?stwa ku czci Naj?wi?tszego Serca Jezusa, jak i do dzisiejszej kontynuacji wynagradzania Naj?wi?tszemu Sercu Jezusowemu poprzez pierwsze pi?tki miesi?ca. Dzi? chcia?bym zaprosi? Was wszystkich, najpierw do oddania czci Naj?wi?tszemu Sercu Jezusowemu w tym miesi?cu, aby Jezus móg? dalej dzia?a? w waszych sercach, a pó?niej do poznania ?ycia ?w. Ma?gorzaty Marii Alacoque (1647-1690)?y?a ona w zupe?nym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Ma?gorzata dopuszczona zosta?a do tego, by spocz??a na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazuj?c jej swoje Serce pe?ne ognia, rzek? do niej: "Moje Boskie Serce tak p?onie mi?o?ci? ku ludziom, ?e nie mo?e d?u?ej utrzyma? tych p?omieni gorej?cych, zamkni?tych w moim ?onie. Ono pragnie rozla? je za twoim po?rednictwem i pragnie wzbogaci? ludzi swoimi Bo?ymi skarbami". Nast?pnie Jezus wzi?? serce Ma?gorzaty i umie?ci? je symbolicznie w swoim Sercu. Potem ju? przemienione i ja?niej?ce odda? Ma?gorzacie. Us?ysza?a pocieszaj?ce s?owa: "Dot?d nosi?a? tylko imi? mojej s?ugi. Dzisiaj daj? ci inne imi? - umi?owanej uczennicy mojego Serca".


Pan Jezus da? ?w. Ma?gorzacie Alacoque dwana?cie obietnic, dotycz?cych czcicieli Jego Serca:

1. Dam im ?aski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustal? pokój w ich rodzinach.
3. B?d? ich pociesza? w utrapieniach.
4. B?d? ich pewn? ucieczk? w ?yciu, a szczególnie w godzin? ?mierci.
5. B?d? im b?ogos?awi? w ich przedsi?wzi?ciach.
6. Grzesznicy znajd? w mym Sercu ?ród?o i ocean mi?osierdzia.
7. Dusze ozi?b?e stan? si? gorliwymi.
8. Dusze gorliwe pr?dko dojd? do doskona?o?ci.
9. B?d? b?ogos?awi? domom, w których wizerunek Serca mojego b?dzie czczony.
10. Osoby, które b?d? to nabo?e?stwo rozszerza?y, b?d? mia?y imi? swoje wypisane w Sercu moim.
11. Dam kap?anom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze mi?osierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy b?d? komunikowa? w pierwsze pi?tki miesi?ca przez dziewi?? miesi?cy z rz?du w intencji wynagrodzenia, ?e mi?o?? moja udzieli ?ask? pokuty, i? nie umr? w mojej nie?asce, ani bez Sakramentów ?wi?tych, a Serce moje b?dzie im pewn? ucieczk? w ostatniej godzinie ?ycia.
 
izolda0401 


Dołączyła: 30 Mar 2008
Posty: 66
Skąd: Koszalin
Wysłany: 2010-01-10, 12:19   

przez 9 piatkow miesiaca mozna wyprosic sobiez 12 obietnic polecam
_________________
nie chce isc z przodu bo nie znam drogi nie chce isc za toba bo nie nadarze ale chce isc kolo ciebie i w razie czego opszec sie o twoje ramie
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo