Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: krzemo
2009-03-09, 22:54
Rodzina, obrona ?ycia
Autor Wiadomość
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2006-09-22, 23:28   Rodzina, obrona ?ycia

Polecam portal Klubu Przyjació? Ludzkiego ?ycia www.hli.org.pl


W szczególno?ci ostatnie artyku?y:

Szko?a pomaga dzieciom nara?onym na ekspozycj? seksualno?ci w mediach
Specjalnie przeszkoleni pracownicy socjalni maj? by? wys?ani do szkó? podstawowych w Birmingham, aby zaradzi? wzrostowi liczby przypadków nieodpowiedniego zachowania w?ród najm?odszych dzieci. Owo nieodpowiednie zachowanie polega na zabawach z elementami aktywno?ci seksualnej.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo....php?storyid=31

Urodzi?o si? ?ywe, ale musia?o umrze?
W Miami na Florydzie (USA) policja zamkn??a klinik? aborcyjn?, gdy okaza?o si?, ?e jedna z kobiet po ?le przeprowadzonej aborcji urodzi?a ?ywe, zdolne do prze?ycia dziecko, które pozostawione bez pomocy medycznej zmar?o.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo....php?storyid=33

Eugenika w najnowszym wydaniu
Naukowcy z londy?skiego szpitala Guy’a opracowali technik?, dzi?ki której rodzice b?d? mogli sprawdzi?, które zarodki s? obci??one powa?nymi chorobami. Zgodnie z brytyjskim prawem, ma??onkowie lub partnerzy, w których rodzinach wyst?puje wysokie prawdopodobie?stwo ci??kim chorób o pod?o?u genetycznym, mog? skorzysta? z zap?odnienia pozaustrojowego (in vitro). Z powo?anych do ?ycia zarodków lekarze wybieraj? te, które nie odziedziczy?y choroby i tylko takie s? przenoszone do organizmu matki.
Wiecej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo....php?storyid=34

Apel o modlitw?
Przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszy?skiego oraz wspó?organizatorzy Krucjaty Modlitwy w Obronie Pocz?tych Dzieci wystosowali apel o podj?cie modlitwy w intencji umocnienia ochrony ?ycia cz?owieka w Konstytucji RP. Przedstawiamy Pa?stwu pe?n? tre?? tego wezwania pod adresem: http://www.hli.org.pl/xoo....php?storyid=36

Watyka?ska konferencja w sprawie do?wiadcze? na komórkach macierzystych
W Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie odby?a si? w dniach 14-16 wrze?nia br. mi?dzynarodowa konferencja na temat bada? i do?wiadcze? z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych. Spotkanie naukowców zatytu?owano: ”Komórki macierzyste: Jaka przysz?o?? dla terapii?”
Wiecej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo....php?storyid=37
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
pakmen 


Dołączyła: 21 Sie 2006
Posty: 459
Skąd: Brzoza / Toru?
Wysłany: 2006-09-24, 14:49   

Ciesz? si?, ?e za?ozy?e? ten temat :) W sumie te? o tym my?la?am, ale jako? ostatnio mam ma?o czasu :( A artyku?y na stonce HLI warto sobie czasem poczyta?
_________________
"?eby co? si? zdarzy?o, ?eby mog?o si? zdarzy?... trzeba marzy?" J.Kofta
Ostatnio zmieniony przez krzemo 2006-09-24, 15:28, w całości zmieniany 1 raz  
 
pakmen 


Dołączyła: 21 Sie 2006
Posty: 459
Skąd: Brzoza / Toru?
Wysłany: 2007-01-29, 23:26   

Tak sobie ostatnio szpera?am po necie i znalaz?am zdj?cie, które potwierdza, ?e ?ycie cz?owieka zaczyna si? ju? pod sercem jego matki. Czy to nie pi?kne...?

stopka.jpg
Plik ściągnięto 254 raz(y) 14,16 KB

_________________
"?eby co? si? zdarzy?o, ?eby mog?o si? zdarzy?... trzeba marzy?" J.Kofta
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-01-30, 19:02   

To bardzo wa?ny temat, aby modli? si? o ochron? ka?dego ?ycia od pocz?cia do naturalnej ?mierci.
Z jednej strony znam sporo ma??e?stw, które nie mog? mie? dzieci i dla których pocz?cie dziecka by?oby cudem i prezentem wielkim od Boga, a z drugiej ci?gle s?yszymy o ludziach zaniedbuj?cych dzieci lub je porzucaj?cych, czy kobietach zabijaj?cych jeszcze nienarodzone male?stwa.
A ?ycie to prawdziwy dar Boga dla cz?owieka.
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
CzerwonyMag 
Arek G?odek


Dołączył: 31 Sie 2006
Posty: 195
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-01-31, 13:42   

Ja apeluj? o podejmowanie duchowej adopcji... To naprawd? co? pi?knego... Przez dziewi?? miesi?cy modlisz si? za dziecko, które tylko pan Bóg zna i którego ?ycie ju? w ?onie matki jest zagro?one... Wierz?, ?e ta modlitwa, która jednocze?nie wspiera rodziców dziecka (tak by zaniechali zamiaru usuni?cia dziecka), ma te? nawróci? lekarza (by zrozumia? ?e nie wycina tkanki tylko DZIECKO, CZ?OWIEKA) i zwi?ksza szanse dla tego malucha... Dzieci s? skarbem i powinny by? chronione od samego pocz?cia!
_________________
Ja ta?cz?, a niebo, niebo gra!
 
 
krzemo 
Admin w stanie spoczynku


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 1271
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-03-13, 17:56   Gar?? artyku?ów (z HLI-Newsletter-40)

Program ochrony pracowników s?u?by zdrowia
Ameryka?skie szpitale wprowadzaj? program ochrony pracowników s?u?by zdrowia przed zwolnieniem z pracy za odmow? udzia?u w procedurach medycznych, które uznaj? oni za niemoralne. Pierwszy taki program opracowano po bulwersuj?cym przypadku Mary Bauer, m?odej piel?gniarki, która ju? w pierwszym dniu pracy odmówi?a asystowania przy aborcji dziecka z zespo?em Downa. Pracodawca chcia? wyrzuci? j? z pracy.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo...php?storyid=134

Europejska moda na aborcj?
Ponad po?owa m?odych kobiet w Norwegii dokonuje aborcji. Starsze nastolatki decyduj? si? na u?miercenie pocz?tego dziecka dziewi?? razy cz??ciej ni? 40-latki.Klinika Uniwersytetu w Oslo przedstawi?a raport, którego wnioski zaskoczy?y nawet samych autorów opracowania. Aborcji dokonuje w Norwegii ponad po?owa kobiet poni?ej 25. roku ?ycia. Najcz??ciej uczennice szkó? ?rednich i studentki, pochodz?ce z zamo?nych rodzin. Podejmuj? decyzje o przerwaniu ci??y poniewa? maj? „za du?o do stracenia”: studia, perspektywy na przysz?o??, karier?. Od pewnego czasu w bogatej Europie Zachodniej panuje „aborcyjna moda”. Najcz??ciej na aborcj? decyduj? si? Szwedki, Dunki, Francuzki, W?gierki. W Wielkiej Brytanii do o?rodków aborcyjnych zg?asza si? ka?dego miesi?ca oko?o sto nastolatek, które chc? przerwa? ci???po raz drugi. Zdarzaj? si? nawet dziewcz?ta, które maj? za sob? ju? sze?? takich decyzji. Wed?ug danych OBWE oko?o pó? miliona Europejek rocznie decyduje si? na aborcj?.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo...php?storyid=135

Pornografia musi znikn??
Do Sejmu wp?yn?? projekt zmian kodeksu karnego delegalizuj?cy rozpowszechnianie pornografii. Jak dot?d, w Polsce pornografia jest legalna, chocia? z wyj?tkami. Przest?pstwem jest zmuszanie do jej ogl?dania oraz pokazywanie tre?ci pornograficznych osobom poni?ej 15. roku ?ycia. Karalna jest tak?e produkcja, sprowadzanie lub rozpowszechnianie pornografii z udzia?em osób poni?ej lat 18 albo zwi?zane z u?yciem przemocy lub udzia?em zwierz?t. Posiadanie pornografii jest zabronione tylko wtedy, gdy wyst?puj? w niej osoby poni?ej 15. roku ?ycia. Wed?ug projektu przest?pstwem by?oby rozpowszechnianie ka?dej pornografii, nie tylko dzieci?cej. W opinii wielu ekspertów ?atwo dost?pna pornografia dzia?a antywychowawczo, zw?aszcza na m?odzie? w okresie dojrzewania. Za sprzedawanie, przewo?enie czy przechowywanie pism, fotografii, filmów i innych przedmiotów zawieraj?cych zakazane tre?ci grozi?oby do dwóch lat wi?zienia.

Potrzeby prokreacyjne Polaków
Wi?kszo?? doros?ych Polaków deklaruje, ?e chce mie? dzieci. Takie wyniki uzyska? CBOS w badaniu pt. „Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny”. Najwi?cej osób (49%) wyra?a ch?? posiadania dwójki dzieci. Co pi?ta ankietowana osoba (19 %) chcia?aby mie? troje dzieci, a co dziewi?ta (11 %) – czworo lub wi?cej. Nieco wi?cej osób (12 %) chce poprzesta? tylko na jednym dziecku.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo...php?storyid=142

Rodziny porzucaj? osoby starsze
Polskie rodziny coraz cz??ciej porzucaj? osoby starsze. Krewni nie odbieraj? ich po leczeniu ze szpitali. Lekarze i piel?gniarki z oddzia?ów, na które najcz??ciej trafiaj? ludzie starsi, potwierdzaj?, ?e przypadki pozostawiania krewnych w podesz?ym wieku na ?asce szpitala to ju? „smutny schemat”. Dla rodziny to wygodne. Zostawiaj? kogo? bliskiego, bo wiedz?, ?e zaopiekuj? si? nim lekarze i piel?gniarki. A jednocze?nie maj? ci??ar z g?owy.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo...php?storyid=144

Postawy wobec aborcji
Polskie o?rodki sonda?owe do?? systematycznie zajmuj? si? postawami wobec aborcji w spo?ecze?stwie. Pozwala to na ?ledzenie zmian w opiniach i postawach. Okazuje si?, ?e obowi?zuj?ca ustawa o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach przerywania ci??y ma bardzo pozytywny wp?yw na respektowanie prawa do ?ycia. Centrum Badania Opinii Spo?ecznej opublikowa?o komunikat z najnowszych bada? na temat postaw Polaków wobec aborcji. Ju? 44 proc. Polaków uwa?a, ?e kobieta nie powinna mie? prawa do decydowania o tym, czy chce urodzi? dziecko, czy te? nie. Wprawdzie tak? sam? liczebnie grup? (44 proc.) stanowi? ci, którzy przyznaj? kobiecie takie prawo w pierwszych tygodniach ci??y, ale jeszcze rok temu by?o ich znacznie wi?cej – 57 proc. Przerywanie ci??y dopuszcza 76 proc. Polaków (2005 r. – 87 proc.), ale tylko 7 proc. (2005 r. – 13 proc.) chce aborcji na ?yczenie.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo...php?storyid=145

Eutanazja dla psychicznie chorych
S?d Najwy?szy Szwajcarii orzek?, ?e osoby chore psychicznie maj? pe?ne prawo do podj?cia decyzji o w?asnej ?mierci i mog? domaga? si? pomocy w samobójstwie. Kontrowersyjny wyrok wydano w sprawie m??czyzny z chorob? afektywn? dwubiegunow? (psychoza maniakalno-depresyjna), który za??da? u?miercaj?cych medykamentów. W opinii przeciwników ?mierci na ?yczenie „to jest przera?aj?cy kierunek rozwoju sprawy eutanazji. Ten przypadek, to jakby powrót do praktyk nazistów - ludzie chorzy traktowani byli jako zb?dni, niepotrzebni w zdrowym spo?ecze?stwie.”
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo...php?storyid=149

Homo-adopcje
Lokalne w?adze Anglii udost?pni?y dane, z których wynika, ?e co dwudzieste adoptowane dziecko trafia do pary homoseksualistów. Osoby ?yj?ce w partnerskich zwi?zkach homoseksualnych mog? od grudnia 2005 r. ubiega? si? o adopcj? dziecka. W 2006 r. w 180 przypadkach urz?dy wyrazi?y zgod? na przysposobienie dziecka przez homoseksualistów. oznacza to, ?e oko?o 5 proc. adoptowanych dzieci trafia na wychowanie do ?rodowiska gejów lub lesbijek. To u?redniony wska?nik dla ca?ej Anglii. Brytyjski dziennik „Daily Mail” napisa?, ?e s? regiony, w których do par homoseksualnych kieruje si? co pi?te dziecko przeznaczone do adopcji.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo...php?storyid=153

Portugalia obroni?a ?ycie nienarodzonych
W Portugalii odby?o si? (11 lutego br.) ogólnokrajowe referendum w sprawie poszerzenia warunków dopuszczalno?ci przerywania ci??y. Druga ju? próba legalizacji aborcji na ?yczenie nie powiod?a si?! Referendum rozpisa?a rz?dz?ca partia socjalistów. Premier José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa wszelkimi sposobami stara si? doprowadzi? do skutecznej liberalizacji warunków dopuszczaj?cych przerywanie ci??y – koniecznie chce realizowa? swoje wyborcze obietnice zapewnienia „swobodnego dost?pu do aborcji”. Do urn posz?o 43-44 proc. z 8 mln Portugalczyków maj?cych do tego prawo. Referendum uznano za niewa?ne, poniewa? nie oddano co najmniej 50 proc. i jeden g?os przez osoby uprawnione do g?osowania.
Wi?cej czytaj: http://www.hli.org.pl/xoo...php?storyid=155
_________________
MAMA jest po naszej stronie :!:
 
Asia Opole 

Dołączyła: 04 Wrz 2007
Posty: 3
Skąd: Opole
Wysłany: 2009-01-10, 10:08   

Bardzo prosz?, zapoznajcie si? z tym apelem:


Je?li jeste? przeciwnikiem przerwania ci??y, to przynosz? z?e wie?ci.
Ameryka?ska ustawa o wolno?ci wyboru (FOCA) ma zosta? podpisana
je?li Kongres j? przeg?osuje 21/22 stycznia 2009.
FOCA jest nast?pnym chorym rozdzia?em w ksi??ce przerwania ci??y.
Je?li tak si? stanie, to wtedy wszystkie ograniczenia na
przerywanie ci??y zostan? usuni?te:
1) Wszystkie szpitale, wliczaj?c w to katolickie szpitale b?d?
zmuszone wykona? przerwanie ci??y na ?yczenie konsumenta. Biskupi
b?d? musieli zamkn?? wszystkie katolickie szpitale, a jest to ok. 30
% ze wszystkich szpitali w Stanach Zjednoczonych.
2) Aborcja w czasie porodu b?dzie legalna i bez ?adnych ogranicze?.
3) Podatnicy b?d? p?acili za aborcj?.
4) Informowanie rodziców o aborcji u ich córki nie b?dzie wymagane.
5) Liczba aborcji pope?nianych w USA wzro?nie o minimum 100,000
rocznie.
A co najgorsze, FOCA odda w?adzom pa?stwowym kontrol? nad ci??ami
kobiet. W przysz?o?ci mo?liwa mog?aby by? poprawka konstytucyjna,
która zmusi?aby kobiety na mocy ustawy do zabicia dziecka w pewnych
sytuacjach (gwa?t, dzieci z zespo?em Downa, itp.) i nawet mo?e
doprowadzi? do sytuacji, w której rz?d mia?by kontrol? nad tym, ile
dzieci kobiecie wolno mie?.
Jako katolicy, jako chrze?cijanie, musimy zatrzymywa? ten przera?aj?cy
akt zanim stanie si? prawem.
Plan jest taki: odmawiajmy nowenn? (9 dni modlitwy) wraz z postem,
zaczynaj?c 11 stycznia.

Dla katolików - b?dzie to modlitwa ró?a?cowa o zatrzymanie FOCA.
Dla nie-katolików jest zach?t?, aby wznosi? modlitwy z takimi samymi
intencjami, równie? przez dziewi?? kolejnych dni.
Nadzieja le?y w maksymalnym wysi?ku na skal? globaln?. Mamy bardzo
ma?o czasu wi?c wszyscy musimy dzia?a? szybko.

Zróbmy trzy rzeczy:
1) Roze?lijmy ten apel.
2) Dzia?ajmy szybko.
3) Rozpocznijmy nowenn? 11 stycznia i módlmy si? dziewi?? kolejnych
dni.
Z Bogiem wszystkie rzeczy s? mo?liwe i moc modlitwy jest
niezaprzeczalna.

Je?li jeste? przeciwny zabójstwu bezbronnych dzieci, to czas teraz co? z tym zrobi?!
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo