Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
?wiatowy dzie? chorego - 11 lutego
Autor Wiadomość
Pablo 

Dołączył: 15 Lis 2010
Posty: 6
Skąd: Bydgoszcz - Szwederko
Wysłany: 2011-02-11, 23:04   ?wiatowy dzie? chorego - 11 lutego

Drodzy bracia i siostry!

Ka?dego roku we wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny z Lourdes, które przypada 11 lutego, Ko?ció? prze?ywa ?wiatowy Dzie? Chorego. S?uga Bo?y Jan Pawe? II pragn??, aby ten Dzie? by? okazj? do refleksji nad tajemnic? cierpienia, a przede wszystkim aby uwra?liwia? nasze wspólnoty i spo?ecze?stwa na chorych braci i siostry. Je?eli ka?dy cz?owiek jest naszym bratem, to zw?aszcza s?aby, cierpi?cy i potrzebuj?cy opieki musi znale?? si? w centrum naszej uwagi, aby nikt nie czu? si? zapomniany lub odrzucony. Rzeczywi?cie „miar? cz?owiecze?stwa okre?la si? w odniesieniu do cierpienia i do cierpi?cego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i spo?ecze?stwa. Spo?ecze?stwo, które nie jest w stanie zaakceptowa? cierpi?cych ani im pomóc i moc? wspó?czucia wspó?uczestniczy? w cierpieniu, równie? duchowo, jest spo?ecze?stwem okrutnym i nieludzkim” (Encyklika Spe salvi, 38). Wszystkie inicjatywy, które b?d? podj?te przez poszczególne Diecezje z okazji tego Dnia, maj? by? zach?t? do bardziej efektywnej opieki nad cierpi?cymi, a tak?e przygotowaniem do uroczystych obchodów ?wiatowego Dnia Chorego, które b?d? mia?y miejsce w 2013 roku w Sanktuarium Maryjnym w Altötting, w Niemczech.

1. Nosz? jeszcze w sercu moment, kiedy to podczas wizyty duszpasterskiej w Turynie, zatopiony w modlitwie zatrzyma?em si? przed ?wi?tym Ca?unem. Wpatrywa?em si? w cierpi?ce Oblicze, które zaprasza do kontemplacji Tego, który wzi?? na siebie ludzkie cierpienie wszystkich czasów i miejsc, w tym nasze cierpienia, nasze trudno?ci, nasze grzechy. Ilu? wiernych w ci?gu wieków przesz?o przed tym ?wi?tym P?ótnem, które okrywa?o cia?o ukrzy?owanego Cz?owieka, jak to dok?adnie opisuje ewangeliczny przekaz m?ki i ?mierci Jezusa! Kontemplacja Ca?unu jest zaproszeniem do refleksji nad tym, o czym pisze ?wi?ty Piotr: „Krwi? Jego ran zostali?cie uzdrowieni” (1 P 2,24). Syn Bo?y cierpia? i umar?, jednak?e zmartwychwsta? i w?a?nie dlatego Jego rany sta?y si? znakiem naszego odkupienia, przebaczenia i pojednania z Ojcem; staj? si? one jednak równie? sprawdzianem wiary aposto?ów i naszej wiary: za ka?dym razem, kiedy Pan mówi o swojej m?ce i ?mierci, oni nie rozumiej?, odrzucaj?, sprzeciwiaj? si?. Dla nich, tak jak dla nas, cierpienie pozostaje wci?? wielk? tajemnic?, trudn? do przyj?cia i ud?wigni?cia. Dwaj uczniowie z Emaus id? zasmuceni wydarzeniami, które mia?y miejsce w Jerozolimie; dopiero wówczas, gdy Zmartwychwsta?y idzie razem z nimi, otwieraj? si? na now? rzeczywisto?? (por. ?k 24,13-31). Tak?e aposto?owi Tomaszowi przychodzi z trudem uwierzy? w odkupie?cz? moc cierpienia: „Je?eli na r?kach Jego nie zobacz? ?ladu gwo?dzi i nie w?o?? palca mego w miejsce gwo?dzi, i nie w?o?? r?ki mojej do boku Jego, nie uwierz?” (J 20,25). Jednak wobec Chrystusa, który pokazuje mu swoje rany, jego odpowied? zamienia si? we wzruszaj?ce wyznanie: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28). To, co kiedy? by?o przeszkod? nie do pokonania, poniewa? by?o znakiem pozornej pora?ki Jezusa, sta?o si? po spotkaniu ze Zmartwychwsta?ym dowodem zwyci?skiej mi?o?ci: „Jedynie Bóg, który mi?uje nas do tego stopnia, i? bierze na siebie nasze rany i nasze cierpienia, zw?aszcza niezawinione, godzien jest wiary” (Or?dzie Urbi et Orbi, Wielkanoc 2007).

2. Drodzy chorzy i cierpi?cy, to w?a?nie poprzez rany Chrystusa mo?emy patrze? oczyma nadziei na wszystko z?o, które dotyka ludzko??. Zmartwychwstaj?c, Chrystus Pan nie usun?? ze ?wiata cierpienia i z?a, ale uzdrowi? je u samych korzeni. Przemocy z?a przeciwstawi? wszechmoc mi?o?ci. Wskaza? nam wi?c, ?e drog? do pokoju i rado?ci jest mi?o??: „Przykazanie nowe daj? wam, aby?cie si? wzajemnie mi?owali, tak jak Ja was umi?owa?em; ?eby?cie i wy tak si? mi?owali wzajemnie” (J 13,34). Chrystus, zwyci?zca ?mierci, ?yje po?ród nas. Kiedy za ?wi?tym Tomaszem powtarzamy: „Pan mój i Bóg mój!”, na?ladujemy naszego Mistrza w gotowo?ci oddania ?ycia za naszych braci (por. 1 J 3,16), staj?c si? pos?a?cami rado?ci, która nie l?ka si? bólu, rado?ci Zmartwychwstania.
?wi?ty Bernard stwierdza: „Bóg nie mo?e cierpie?, ale mo?e wspó?cierpie?”. Bóg, uosobiona Prawda i Mi?o??, zapragn?? cierpie? dla nas i z nami; sta? si? cz?owiekiem, by móc wspó?cierpie? z cz?owiekiem w sposób rzeczywisty w ciele i krwi. St?d w ka?de cierpienie ludzkie wszed? Kto?, kto je z nami dzieli i znosi; st?d w ka?dym cierpieniu jest odt?d obecne pocieszenie (con-solatio) przez wspó?cierpi?c? mi?o?? Boga, i tak wschodzi dla nas gwiazda nadziei (por. Encyklika Spe salvi, 39).
Kieruj? do was, drodzy bracia i siostry, ponownie to przes?anie, aby?cie poprzez wasze cierpienie, ?ycie i wiar? byli jego ?wiadkami.

3
. Oczekuj?c na spotkanie z okazji ?wiatowego Dnia M?odzie?y w Madrycie, w sierpniu 2011 roku, chcia?bym skierowa? szczególne pozdrowienie do m?odych, zw?aszcza tych, którzy do?wiadczaj? choroby. Cz?sto M?ka i Krzy? Jezusa budz? w nas l?k, gdy? zdaj? si? zaprzeczeniem ?ycia. W rzeczywisto?ci jednak jest dok?adnie odwrotnie! Krzy? bowiem jest Bo?ym „tak” dla ludzko?ci, najwy?szym i najbardziej intensywnym wyrazem Jego mi?o?ci i ?ród?em, z którego wyp?ywa ?ycie wieczne. Z przebitego serca Jezusa wyp?yn??o ?ycie. Tylko On jest w stanie uwolni? nas od z?a i przywróci? Królestwo sprawiedliwo?ci, pokoju i mi?o?ci, do którego wszyscy d??ymy (por. Or?dzie z okazji ?wiatowego Dnia M?odzie?y 2011, nr 3). Drodzy m?odzi, uczcie si? „widzie?” i „spotyka?” Jezusa w Eucharystii, gdzie jest On obecny w sposób rzeczywisty, a? do tego stopnia, ?e staje si? pokarmem na naszej drodze. Rozpoznawajcie i s?u?cie Jezusowi tak?e w ubogich, chorych oraz w braciach i siostrach cierpi?cych i b?d?cych w trudnej sytuacji, i potrzebuj?cych waszej pomocy (por. Or?dzie z okazji ?wiatowego Dnia M?odzie?y 2011, nr 4). Wszystkich was m?odych, chorych i zdrowych, ponownie zapraszam do budowania mostów mi?o?ci i solidarno?ci, aby nikt nie czu? si? samotny, ale bliski Bogu i przynale??cy do wielkiej rodziny Jego dzieci (por. Audiencja generalna, 15 listopada 2006).

4. Kiedy kontemplujemy rany Jezusa, nasze spojrzenie zwraca si? ku Jego Naj?wi?tszemu Sercu, w którym objawia si? w sposób najdoskonalszy mi?o?? Boga. Naj?wi?tsze Serce to ukrzy?owany Chrystus, z bokiem przebitym w?óczni?, z którego wytrysn??y krew i woda (por. J 19,34), „symbol sakramentów Ko?cio?a, aby wszyscy ludzie, poci?gni?ci do otwartego Serca Zbawiciela, z rado?ci? czerpali ze ?róde? zbawienia” (Msza? Rzymski, „Prefacja o Naj?wi?tszym Sercu Pana Jezusa”). Szczególnie wy, drodzy chorzy, odczuwajcie blisko?? tego Serca wype?nionego mi?o?ci?, aby czerpa? z Niego z wiar? i rado?ci?, modl?c si?: „Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. M?ko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wys?uchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie” (Modlitwa ?w. Ignacego Loyoli).

5. Na zako?czenie mojego Or?dzia na ?wiatowy Dzie? Chorego pragn? wyrazi? moj? jedno?? z wszystkimi i z ka?dym z was, czuj?c si? wspó?uczestnikiem waszych cierpie? i nadziei, którymi na co dzie? ?yjecie w jedno?ci z Chrystusem ukrzy?owanym i zmartwychwsta?ym. Niech On obdarzy was pokojem i uleczy wasze serca. Niech razem z Nim b?dzie przy was Naj?wi?tsza Maryja Panna, któr? z ufno?ci? wzywamy jako Uzdrowienie chorych i Pocieszycielk? strapionych. U stóp Krzy?a wype?ni?o si? proroctwo Symeona, ?e Jej matczyne serce miecz przeniknie (por. ?k 2,35). Z g??bi swojego cierpienia, uczestnicz?c w cierpieniach Syna, Maryja sta?a si? zdolna do przyj?cia nowej misji: by? Matk? Chrystusa w Jego cz?onkach. W godzinie Krzy?a, Jezus przedstawia Jej ka?dego ze swoich uczniów, mówi?c: „Oto syn Twój” (J 19,26-27). Matczyna troska o Syna staje si? matczyn? trosk? o ka?dego z nas w naszym codziennym cierpieniu (por. Homilia, Lourdes, 15 wrze?nia 2008).

Drodzy bracia i siostry, w ?wiatowym Dniu Chorego zwracam si? równie? z pro?b? do kompetentnych w?adz, a?eby do?o?y?y stara? o rozwój i doskonalenie odpowiednich struktur opieki zdrowotnej, aby s?u?y?y one pomoc? i by?y wsparciem dla cierpi?cych, przede wszystkim dla najubo?szych i potrzebuj?cych. Zwracaj?c si? do wszystkich Diecezji, kieruj? moje serdeczne pozdrowienie do biskupów, prezbiterów, osób konsekrowanych, seminarzystów, pracowników s?u?by zdrowia, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy z mi?o?ci? po?wi?caj? si? s?u?bie chorym, przynosz?c ulg? w ich cierpieniu i roztaczaj?c opiek? nad ka?dym chorym bratem i siostr?, w szpitalach, domach opieki i w rodzinach: w twarzach osób chorych umiejcie zawsze dostrzega? Oblicze oblicz, czyli Chrystusa.

Zapewniam wszystkich o pami?ci w modlitwie i ka?demu z was udzielam specjalnego Apostolskiego B?ogos?awie?stwa.

Papie? Benedykt XVI

przydatny link. Our Lady of Lourdes
zadanie - List ?w.Jakuba (rozdz5.werset14-20)
 
 
Konrad 

Dołączył: 13 Lut 2011
Posty: 2
Skąd: Brzoza
Wysłany: 2011-02-14, 05:22   ?wiatowy dzie? chorego - 11 lutego

Fajne :) Troch? d?ugie i szkoda, ?e nie W?ASNYMI s?owami Pawle, ale ogólnie fajne fajne :)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo