Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Przymierze Mi?o?ci
Autor Wiadomość
kl. Grzegorz 

Dołączył: 28 Sie 2006
Posty: 22
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2007-07-19, 21:15   Pytanie

Przepraszam, ?e pytam tak na forum, ale chcia?bym si? dowiedzie? jak mo?na si? przygotowa? do Przymierza? I jak ono powinno wygl?da??
 
 
kl. Grzegorz 

Dołączył: 28 Sie 2006
Posty: 22
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2007-07-21, 08:59   

I jeszcze jedno. Czy mo?na si? do Przymierza Mi?o?ci przygotowa? samodzielnie?
 
 
alexya 


Dołączyła: 03 Wrz 2006
Posty: 335
Skąd: Opole
Wysłany: 2007-07-21, 12:47   

PO?WI?CENIE JAKO WSPÓ?PRACOWNICY LIGI
- decyzja na sk?adanie ofiar do kapita?u ?ask
Po?wi?cenie jako Wspó?pracownicy Ligi jest przymierzem mi?o?ci z Trzykro? Przedziwn? Matk? i Zwyci?sk? Królow? z Szensztatu. Oznacza ono osobiste w??czenie si? w akt dokonany przez o. Kentenicha w dniu 18.10.1914r.– w??czenie si? w przymierze mi?o?ci, które zawar? on jako Ojciec i Za?o?yciel Rodziny.

Dopuszczenie do po?wi?cenia jako Wspó?pracownicy Ligi
Je?li kto? pragnie w??czy? si? do Ligi, istotne jest dopuszczenie ze strony wspólnoty, gdy? ona proponuje mu konkretne oferty umocnienia ducha i pog??bienia duchowo?ci Szensztatu: rekolekcje, seminaria, spotkania dla Wspó?pracowników Ligi. Z ofert tych mo?e skorzysta? i powinien by? o tych mo?liwo?ciach poinformowany. Dopuszczenia dokonuje ten, kto ma oficjalny „urz?d” (kierownictwo danego stanu). W przypadku nie ukszta?towanych obiektywnych struktur, ten, kto prowadzi i przygotowuje do przymierza mi?o?ci. (Wskazana jest obecno?? kierowników diecezjalnych, kierowniczek. Podkre?lamy w ten sposób rol? demokratycznie wybranego autorytetu).

Kryteria postaw i warunki po?wi?cenia jako Wspó?pracownicy Ligi
-wolna decyzja
-akceptacja przymierza mi?o?ci zawieranego w Ruchu Szensztackim (z trzema miejscami kontaktowymi – co najmniej w minimalnym zakresie)
-podstawowa otwarto?? na idea? stanu
Kto zawiera przymierze mi?o?ci w ogólno – chrze?cija?skim nastawieniu, bez ukierunkowania na stan, wówczas nale?y do Ruchu Pielgrzymkowego. Kto poszukuje wspólnoty w Lidze, impulsów w dziedzinie swojego stanu, mo?e nale?e? do konkretnej grupy, otrzymywa? czasopisma swojego stanu oraz uczestniczy? w spotkaniach diecezjalnych, na p?aszczy?nie kraju organizowanych dla danego stanu.

-otwarto?? na obiektywn? nauk? katolick?, nie negowanie Ko?cio?a i jego nauki
-decyzja do apostolstwa (czasami wg Statutów)
-gotowo??, by co najmniej raz w roku uczestniczy? w organizowanych rekolekcjach lub seminarium, by pog??bi? ducha apostolskiego

Wed?ug o. Za?o?yciela kr?gowi Wspó?pracowników Ligi stawiane s? najmniejsze wymagania. Zrozumia?e jest, ?e je?eli kto? decyduje si?, by nale?e? do Ligi jako Wspó?pracownik powinien:
-by? gotowy apostolsko si? anga?owa?
-w??cza? si? do wspólnoty, przynajmniej raz w roku, by pog??bia? ducha apostolskiego
-zdecydowa? si?, by w samowychowaniu korzysta? ze ?rodków samowychowawczych proponowanych przez Ruch Szensztacki
-pog??bia? i poszerza? swoj? wiedz? o Szensztacie i o jego duchowo?ci
-by? otwartym na idea? swojego stanu i ku niemu d??y?.

Generalnie chodzi jednak o otwarto?? na duchowo?? Szensztatu, a nie o posiadanie ju? takiego nastawienia w momencie zawierania przymierza.

Forma po?wi?cenia
Jak? form? powinno i mo?e posiada? po?wi?cenie jako Wspó?pracownicy Ligi?

Uroczysta forma po?wi?cenia
Aby przymierzu mi?o?ci nada? odpowiedni wymiar, mo?emy d??y? ku temu, aby by?o ono zawierane w uroczystej formie: uroczysta Msza ?wi?ta, rytua?, przekazanie pami?tek – znaku zawarcia przymierza mi?o?ci, modlitwa po?wi?cenia. Obecni powinni by? przedstawiciele wspólnoty.
Przymierze mi?o?ci prze?ywane w takiej oprawie zewn?trznej, mo?e by? bardzo decyduj?cym, g??bokim prze?yciem w ?yciu danej osoby czy ma??e?stwa. Ale uroczysta forma nie decyduje o wa?no?ci po?wi?cenia.

Inne formy po?wi?cenia
W obecno?ci kap?ana oraz przedstawiciela wspólnoty (prowadz?cych wspólnot?) kto? zawiera przymierze mi?o?ci poprzez odmówienie modlitwy przymierza, zawieraj?cej wszystkie istotne elementy.
Jest mo?liwe równie? inne w „minimalnej formie” – po?wi?cenia jako Wspó?pracownicy Ligi. Kto? nie chce w uroczystej formie, nie chce równie? w „oficjalnej” formie (w obecno?ci przedstawicieli wspólnoty) sk?ada? po?wi?cenia. Chce mie? jedynie od czasu do czasu kontakt ze wspólnot?, jak równie? okazyjnie, niekiedy aposto?owa?. Zna istot? szensztackiego przymierza mi?o?ci i codziennie chce odnawia? swoje po?wi?cenie, odmawiaj?c modlitw? „O Pani moja...”. Jest mo?liwe, by zawar? przymierze mi?o?ci. Aby by? ?wiadomy, ?e nale?y do Ruchu Szensztackiego, do kr?gu Wspó?pracowników Ligi, przy przygotowaniu do przymierza mi?o?ci nale?y zwróci? uwag? na nast?puj?cy punkt Statutów z Hörde: „Aby budzi? i o?ywia? ducha apostolskiego, wszyscy, którzy zdecydowali si?, by nale?e? do Ligi Apostolskiej, uczestnicz? w dorocznych rekolekcjach albo w kursach ascetyczno – apostolskich organizowanych przez Central? w ró?nych diecezjach kraju.” (Ze Statutów)

(Tekst pochodzi z opracowania „To?samo?? Ligii i Ruchu Pielgrzymkowego w Ruchu Szensztackim”)
_________________
OAMDG
 
alexya 


Dołączyła: 03 Wrz 2006
Posty: 335
Skąd: Opole
Wysłany: 2007-07-21, 13:01   

kl. Grzegorz napisał/a:
Czy mo?na si? do Przymierza Mi?o?ci przygotowa? samodzielnie?

Osobi?cie uwa?am, ?e wa?na jest formacja we wspólnocie. Jednak bior?c pod uwag?, ?e jeste? klerykiem, to spor? cz??? owej formacji ju? masz. Na pewno jest konieczne poznanie duchowo?ci Szensztatu poprzez poznanie "Aktów Za?o?ycielskich" (polecam poza tym "Nazywaj? go Ojcem") i ??czno?? z Sanktuarium. ?eby to wszystko by?o pe?ne, moim zdaniem wskazana by?aby rozmowa z Ojcem, Siostr? lub ?wieck? osob? d?u?ej ?yj?c? w Przymierzu.

Znam jednak kilka osób (g?ównie kap?anów), tzw. "cichociemnych" :) którzy indywidualnie zawarli Przymierze Mi?o?ci w obecno?ci jednego b?d? dwóch ?wiadków. Na codzie? ?yj? duchem Przymierza Mi?o?ci z MTA, odmawiaj? Akt Po?wi?cenia ("O Pani moja..."), cz?sto nawiedzaj? sanktuarium, czytaj? teksty Ojca Za?o?yciela.
:)
_________________
OAMDG
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-07-21, 18:57   

W przymierzu mi?o?ci z Maryj? powstaje taka obustronna relacja wyra?ona s?owami NIC BEZ CIEBIE NIC BEZ NAS.
Obietnice i wymagania p?yn?ce z przymierza mi?o?ci z Matk? Bo??:
OBIETNICE:
1. "ch?tnie zamieszkam po?ród was" - Maryja jest szczególnie obecna w naszym ?yciu i Ona otacza nas swoj? trosk? , pragnie doprowadzi? nas do pe?ni mi?o?ci
2. "przyci?gn? do siebie m?ode serca" - m?odo?? serca nie jest zwi?zana z wiekiem, ale m?ode i dynamiczne serce ma ka?dy, kto otworzy je przed Maryj?
3. "...i wychowam je" - Maryja chce kszta?towa? ludzi wielkiej wiary, pozbawionych l?ków o siebie i przysz?o??, ufaj?cych Bo?ej Opatrzno?ci
4. "na u?yteczne narz?dzia"- nasze ?ycie ma sta? si? darem dla Boga i dla innych, mamy by? apostolsko czynni przez s?owo, modlitw? i konkretne czyny
5. "w moich r?kach" - Maryja chce si? nami pos?ugiwa? jako narz?dziami, by innych prowadzi? do Chrystusa
WYMAGANIA:
1. "udowodnijcie, ?e mnie rzeczywi?cie kochacie" - mi?o?? to nie tylko s?owa, ale postawa ca?ego ?ycia, s?owa i czyny maj? by? zatopione w mi?o?ci
2. "wymagam od Was u?wi?cenia" - wszystko mo?emy wykorzysta? do naszego u?wi?cenia, tak?e pora?ki i trudno?ci s?u?? duchowemu wzrostowi
3. "stawiajcie sobie jak najwy?sze wymagania" - nie mamy by? przeci?tni, ale si?ga? po najwy?sze idea?y i cele, wszystko czyni? najlepiej jak potrafimy
4."wymagam gorliwej modlitwy" - modlitwa ??czy nas z Bogiem, nadaje kierunek naszemu ?yciu, modlitwa serca to cisza i trwanie przed Bogiem, to nie zawsze s?owa
5. "wymagam wiernego i jak najwierniejszego wype?niania obowi?zków" - wszystko co robimy mamy robi? z Bogiem, dla Boga i przed Bogiem, jeste?my Jego wspó?pracownikami
6."sk?adajcie gorliwie ofiary do skarbca ?ask" - nasze modlitwy, prace, trudno?ci, cierpienia, rado?ci, sukcesy oddajemy do skarbca ?ask, a Maryja ??czy to z ofair? Ukrzy?owanego Syna dla zbawienia ?wiata.
To tyle, kl. Grzegorzu, z moich notatek o przymierzu, ze spotkania z s.Alin? w ?widrze, sprzed ponad 6 lat.
Pozdrawiam!
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
kl. Grzegorz 

Dołączył: 28 Sie 2006
Posty: 22
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2007-07-21, 21:17   

Serdecznie dzi?kuj? za odpowied? i zainteresowanie! Wszystko to jest pi?kne, lecz dla mnie chyba nie do osi?gni?cia. Formacja seminaryjna niestety nie daje takich mo?liwo?ci, aby zwi?za? si? z jak?? wspólnot?. A ja pochodz? z Poznania, gdzie nie ma takich wspólnot. Ale ducha nie gasz?, i b?de sie stara? poznawac duchowo?? Szensztatu. Dzi?kuj? Wam za ?yczliwo??!!!
 
 
alexya 


Dołączyła: 03 Wrz 2006
Posty: 335
Skąd: Opole
Wysłany: 2007-07-21, 21:50   

Nie do osi?gni?cia?? ?artujesz?? Uwierz mi, ?e to tylko tak "strasznie" brzmi :) W praktyce to na prawd? jest jak oddychanie powietrzem i jak dzie? po nocy :) Sama zanim zawar?am Przymierze (czas leci bo to ju? dyszka stukn??a) to pó? nocy w ko?ciele z ksi?dzem przegada?am, a jak dzisiaj o tym my?l?, to widz?, ?e to jaki? "rogaty" w?tpliwo?ci podsuwa? chyba, ?ebym tylko z Matk? si? nie zwi?za?a :P

A co do wi?zania si? ze wspólnot?: nie trzeba by? we wspólnocie. To oczywi?cie mocno u?atwia spraw?, szczególnie w trudniejszych chwilach. W Przymierzu jako wspó?pracownik ligii wa?ne s? trzy sprawy: ?aczno?? z sanktuarium (chocia?by duchowa), wk?ady do skarbca ?ask (czyli ofiarowanie w r?ce Matki do jej "zarz?du") i zg??bianie duchowo?ci.
"Schody" zaczynaj? si? dopiero przy kolejnym stopniu przymierza - po?wi?cenie w duchu in blanco. Ale o tym nie czas i miejsce.

Uwierz, ?e to nie komplikuje ?ycia, a na pewno jest mo?liwe i spokojnie do osi?gni?cia :) Szensztat jest dla ludzi, by ?atwiej by?o d??y? do ?wi?to?ci, a nie dla ju?-?wi?tych ;)
_________________
OAMDG
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-07-22, 14:10   

A poza tym, drogi kl. Grzegorzu, jeste? z Poznania, a tam jest placówka Sióstr Szensztackich (ul, Wolszty?ska 3, tel. 061 8675766), s? rodziny szensztackie i matki. Gdyby? wi?c nawet nie mia? w?ród braci kleryków szensztackich ludzi, to mia?by? ich w swoim mie?cie i diecezji (na przysz?o?? jak ju? b?dziesz kap?anem).
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-07-22, 20:39   

A co do Sanktuarium - to te? nie mia?by? zbyt daleko, bo do Bydgoszczy do Sanktuarium Zawierzenia lub do Koszalina do Sanktuarium Przymierza.
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
kl. Grzegorz 

Dołączył: 28 Sie 2006
Posty: 22
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2007-07-27, 10:11   

Dzi?kuj? za s?owa wsparcia! B?d? stara? zg??bia? Szensztat, i ?y? Przymierzem. A jak to b?dzie mo?liwe odwiedz? w sierpniu Sanktuarium w Bydgoszczy.
??cz? si? tak?e z Wami "Szensztatowcami" w sposób duchowy. Niech MTA wstawia si? za Wami wszystkimi!
 
 
stasia lech 

Dołączyła: 25 Mar 2007
Posty: 22
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2007-08-01, 18:18   Zaproszenie

Szcz??? Bo?e kl. Grzegorzu
Z zainteresowaniem zapozna?am sie z pragnieniem kl. Grzegorza. Proponuje nawiedzi? Sanktuarium na Górze Che?mskiej -w Koszalinie. Sanktuarium Przymierza które osobiscie po?wieci? nasz Wielki Rodak Jan Pawe? II - Papie?. Djecerzjalne Sanktuarium . W dniu 15-ego sierpnia odbedzie si? tam Djecezjalna Pielgrzymka Rodzin z ca?ej Djecezji. Bed? wspiera?a modlitw? by Dobry Bóg dopomóg? w zawaciu Przymierza Mi?o?ci z Matk? Bo?? Trzykro? Przedziwna. Stasia Lech
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo