Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
TRIDUUM 2007
Autor Wiadomość
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-21, 19:50   TRIDUUM 2007

Kochani!
Dzisiaj w ?widrze zako?czy?o si? doroczne TRIDUUM Ruchu Szensztackiego w Polsce!
By?o dzi?kczynieniem za ?ycie i pos?ug? ?.p. Ks. Biskupa Ignacego Je?a, a tak?e zbli?y?o nas do tematu idea?u osobistego i rodziny oraz przygotowa? do Jubileuszu roku 2014.

Mamy nowe motto: Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie?.

Pozdrawiam wszystkich!
Pozosta?e refleksje w najbli?szym czasie.
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
KubaJakubina 

Dołączył: 21 Paź 2007
Posty: 3
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-21, 20:43   Triduum

W?a?nie siedz? sobie w domku ogl?dam powyborcze rozmowy w tv i my?l? sobie o tym co mia?o miejsce w ostatnich 3 dniach by?y to dla mnie bardzo owocne dni w zakresie sfery duchowo?ci no mo?e motto poni?ej moich oczekiwa? ale znowu na?adowa?em si? pozytywn? energi? na dalsz? prace ju? w czasie mojej codzienno?ci niestety szarej :) Ciesze si? ze mog?em spotka? si? z moimi znajomymi z festiwalu pod którego dzia?aniem jestem jszcze do dzisiaj :) pozdrawiam wszystkich i czekam na pierwsze refleksje na temat triduum bo wydaje mi si? ze jestem pierwszy na ten temat :) :evil: ps. szczególne pozdrowienia dla Wojtka Ani Kasi Jacka Oli <admina> Marysi Alyny i wszystkich obecnych na triduum
_________________
Jakubinka z Poroninka
 
 
Alinka 


Dołączyła: 12 Lis 2006
Posty: 91
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-21, 21:08   

Droga Jakubino :)
Niestety musz? Ci? rozczarowa? bo ju? powsta? temat TRIDUM 2007 w temacie RUCH SZENSZTACKI ;-) co nie zmienia faktu, ?e bardzo dobrze, i? napisa?e? :-)
By?o wspaniale, ale czego innego mo?na by?o si? spodziewa?? ;-)
My?l?, ?e motto, które zosta?o w?a?nie wybrane oka?e si? ciekawym odkryciem, które zbli?y nas do ?wiadomego ?wi?towania w 2014 roku.
_________________
"Obiecuj tyle ile jeste? w stanie da?. I dawaj wi?cej ni? obieca?e?"
 
alexya 


Dołączyła: 03 Wrz 2006
Posty: 335
Skąd: Opole
Wysłany: 2007-10-22, 21:34   

Kilka zdj?? umie?ci?am w albumie . Triduum by?o wspania?e, pe?ne tre?ci i motywuj?cego ducha, a motto... rozwiniemy sie znowu :)
_________________
OAMDG
 
Alex 


Dołączyła: 09 Paź 2007
Posty: 2
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-23, 00:35   

POSTA TEGO UMIESZCZAM NA PRO?B? AGI BRZÓSKI, KTÓRA NIE MA SWOJEGO KONTA I ONA JEST JEGO AUTORK? :

Widz?, ?e musz? zapali? Was nowym mottem:), bo nie czujecie jeszcze, ?e
jest to wszystko co chcieli?my uj??, czym chcieli?my si? zaj?? w
kolejnym roku! "Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie?" mówi do nas sam
Za?o?yciel. Posy?a nas, tak jak sodalisów w pierwszym Akcie
Za?o?ycielskim. Pragnie obudzi? w nas odwag? do apostolstwa! Wybra?
w?a?nie Ciebie, konkretnego cz?owieka jako swojego przedstawiciela,
reprezentanta!
"Mój ogie?" a co to takiego? Co by?o ogniem dla ojca
Kentenicha? Przymierze Mi?o?ci z MTA? Oddanie si? Opatrzno?ci Bo?ej? Ale
to nie jedyne pytania: jak to si? sta?o, ?e ten ?ar ci?gle
p?on???, ?e nawet w Dachau ojciec si? nie za?ama? a wr?cz przeciwnie
podyktowa? jedn? z istotniejszych swoich pozycji"Pobo?no??
maryjna na zasadzie narz?dzia"?. ?eby si? tego wszystkiego
dowiedzie?, zrozumie? potrzeba nam tej osobistej relacji z Za?o?ycielem,
tego czego przecie? pragniemy, powrotu do ?ród?a, do samej osoby ojca
Kentenicha, do jego szko?y ?ycia i mi?o?ci, zawierzenia!
Inne s?owa motta nie zmieniaj? jego sensu dla nas. Wybór jest zawsze
trudny, ka?da wspólnota ma swoje pragnienia, ale idziemy jedn? drog?,
jeste?my jednym Ruchem! Nie chodzi o to czy kto? jest
"wa?niejszy" lub kto si? bardziej wyka?e, ale o jedno??.
Doj?cie do wspólnego motta jest wyrazem naszej mi?o?ci wzajemnej. Ojciec
Za?o?yciel nie b?dzie beatyfikowany dopóki jego dzie?o, Ruch Szensztacki
nie da ?wiatu ?wiadectwa o sobie a mo?e by? ono tylko wtedy prawdziwe
je?li nasza wspólnota b?dzie jedno?ci?.
 
Mamisia 
To ja ;)


Dołączyła: 13 Lis 2006
Posty: 628
Skąd: Józefów/Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-23, 19:54   

Zdj?cia z tegorocznego Triduum ;)
By?o wspaniale ;)
_________________
Ka?dy z nas jest Anio?em z jednym skrzyd?em. Je?li chcemy pofrun??, musimy mocno si? obj?? ;)
 
 
Mamisia 
To ja ;)


Dołączyła: 13 Lis 2006
Posty: 628
Skąd: Józefów/Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-23, 20:05   

I jeszcze troch? zdj?? ;)
Na rozes?anie ka?dy otrzyma? z Sanktuarium ogie? i dobre s?owo od Ojca Arkadiusza ;)
_________________
Ka?dy z nas jest Anio?em z jednym skrzyd?em. Je?li chcemy pofrun??, musimy mocno si? obj?? ;)
 
 
stasia lech 

Dołączyła: 25 Mar 2007
Posty: 22
Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2007-10-25, 20:23   Zamy?lenie nad mottem

Tegoroczne Triduum by?o szczególne. Ks. Biskup którego Bóg powo?a? w tych dniach do Niebieskiej Ojczyzny mia? zawo?anie” Przyszed?em rzuci? ogie?”…Wszyscy byli?my bardzo poruszeni.
Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie? .
Mi osobi?cie kojarzy si? z Wieczernikiem.
Sanktuaria – nasz Wieczernik. W Sanktuarium swojego serca musz? rozpali? mi?o??.
Ogie? ten musi na nowo zap?on?? w Sanktuarium Domowym. A wi?c na nowo musi zapanowa? mi?o?? w rodzinie. Na nowo musz? zachwyci? si? T?, która króluje w moim domu.
Musz? si?gn?? do ?róde?. Musz? zaczerpn?? z nauki Ko?cio?a. Musz? na nowo zg??bi? nauk? Ojca Za?o?yciela.

Tak jak w Wieczerniku w Sanktuarium Przymierza, Wierno?ci, Syjonu, Wieczernika, Zawierzenia i Jedno?ci zostaniemy nape?nieni Duchem ?wi?tym i wówczas pe?ni si?, bez leków i obaw wyjdziemy na zewn?trz .
Wyjdziemy, by wype?ni? nasze pos?annictwo tj. realizowa? motto Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie?.

Jeszcze wróc? do zawo?ania ks. Biskupa Ignacego Je?a. ” Przyszed?em rzuci? ogie?”… Jestem przekonana ?e Duch ?wi?ty tak pokierowa? , ?e wypracowane motto w takim brzmieniu to odpowied? na Jego zawo?anie. To wype?nienie jakby Jego woli.


B?d?my wierni charyzmatowi Ojca Za?o?yciela dla dobra ca?ego Ko?cio?a i z odwag? wype?niajmy Jego pos?annictwo. :) :) :)
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-25, 21:30   

"Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie?"
Tak si? zastanawiam, wpatruj?c si? w s?owa tegorocznego motta, co bym zrobi?a, gdybym znalaz?a si? w Sanktuarium, a przede mn? stan??by Ojciec Za?o?yciel i wskazuj?c na drzwi powiedzia?by: Z Sanktuarium przeka? Mój ogie?....
Zastanawiam si? te?, co zrobiliby inni ludzie, którzy razem ze mn? znajdowaliby si? w Sanktuarium i us?yszeliby s?owa: Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie?....
Na pewno zada?abym sobie pytanie – co jest dla mnie ogniem Szensztatu?
I nie b?d? oryginalna mówi?c, ?e tym ogniem jest dla mnie maryjno?? i apostolstwo naszego Ruchu. A konkretnie?
MARYJNO?? oznacza dla mnie na?ladowanie Maryi i Jej postawy wobec Boga, bli?nich i ?wiata w dzisiejszych czasach. Wiem, ?e nie jest to ?atwe, ale wiem, ?e mo?liwe. By? „ma?? Maryj?” – wiern?, pos?uszn?, pe?n? nadziei w Bo?e prowadzenie, s?u??c? z rado?ci? i mi?o?ci? Bogu i ludziom, których Pan stawia na mojej drodze, rozmi?owan? w modlitwie i odczytuj?c? na ka?dym kroku wol? Boga. W przymierzu mi?o?ci Maryja jest moim sojusznikiem, chroni mnie, troszczy si? o mnie i czyni narz?dziem dla Dzie?a Swojego Syna.
APOSTOLSTWO oznacza dla mnie wyruszenie do ludzi, do ?wiata, blisko i daleko, dzi? i jutro, gotowo?? do zmiany swoich planów, pomoc tym, którzy tego potrzebuj?, bycie ?wiadkiem Chrystusa w ró?nych miejscach i okoliczno?ciach. Aposto?em mo?na by? nie tylko w wa?nych i wielkich sprawach, ale tak?e, a mo?e przede wszystkim w sprawach ma?ych, codziennych np. u?miechaj?c si? do przechodniów, b?d?c mi?ym dla kole?anek i kolegów w pracy i w szkole, b?d?c uczynnym dla domowników, odwiedzaj?c znajomych, pami?taj?? o urodzinach, imieninach bliskich osób. W przymierzu mi?o?ci Maryja posy?a mnie tam, gdzie sama chcia?aby pój??.
I mo?e chwil? ma?? zastanowi?abym si? - dok?d chc? i?? z Sanktuarium? Ale jestem pewna, ?e po wyj?ciu na zewn?trz zobaczy?abym wyra?n?, cho? widoczn? tylko dla mnie ?cie?k?, po której mam pój??. To droga mojego ?ycia i mojego powo?ania....
Poprosi?abym wi?c Ojca Za?o?yciela o b?ogos?awie?stwo, wzi??abym do r?ki ?wiec? i wyruszy?abym w najwi?ksz? przygod? mojego ?ycia....
A Ty, co by? zrobi?? A Ty, co by? zrobi?a w tej sytuacji?
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
Violetta 

Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 467
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-10-25, 21:30   Re: Zamy?lenie nad mottem

stasia lech napisał/a:
Tegoroczne Triduum by?o szczególne. Ks. Biskup którego Bóg powo?a? w tych dniach do Niebieskiej Ojczyzny mia? zawo?anie” Przyszed?em rzuci? ogie?”…Wszyscy byli?my bardzo poruszeni.
Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie? .
Mi osobi?cie kojarzy si? z Wieczernikiem.
Sanktuaria – nasz Wieczernik. (...)
Musz? si?gn?? do ?róde?. Musz? zaczerpn?? z nauki Ko?cio?a. Musz? na nowo zg??bi? nauk? Ojca Za?o?yciela.
(...) B?d?my wierni charyzmatowi Ojca Za?o?yciela dla dobra ca?ego Ko?cio?a i z odwag? wype?niajmy Jego pos?annictwo. :) :) :)


Bardzo pi?kna refleksja Pani Stasiu! Pozdrawiam serdecznie z Sanktuarium Zawierzenia!!!!
_________________
Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
 
marta k-k 


Dołączyła: 03 Wrz 2007
Posty: 23
Skąd: Koszalin
Wysłany: 2007-10-29, 12:58   

"Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie?"

Moje pierwsze skojarzenia: nale?y otworzy? si? na drugiego cz?owieka, dzieli? si? z nim tym co mamy. A co my mamy takiego warto?ciowego? Siebie, Mi?o??, Szensztat. Nie mo?emy zamyka? si? w swoim w?asnym ?wiecie i jak to si? mówi "nie dzieli? si? z nikim swoimi zabawkami". Trzeba nauczy? si? wyzbywa? swojego egoizmu. "Mój ogie?", ale to tak naprawd? ogie? NAS WSZYSTKICH, za który jeste?my odpowiedzialni, aby si? rozprzestrzeni? i zap?on?? we wszystkich duszach. S?owa te rozumiem w ten sposób, ?e Szensztatem trzeba sie dzieli?, mówi? o nim, a nie zachowywa? go tylko dla siebie, czego czasami nie jeste?my nawet ?wiadomi.

Niestety nie by?o mnie na tegorocznym Triduum. By?am pewna i szcz??liwa, ?e jeszcze raz w tym roku b?d? mog?a zobaczy? ?wider. Jednak od pewnego czasu zacz??am chorow? i z bólem musia?am zrezygnowa? z wyjazdu. Mimo ?e nie wiem jak przebiega?a konferencja i jaka jest geneza motta, pozwoli?am sobie co nieco napisa?. Ciesz? si?, ?e te 3 dni by?y dla Was bardzo udane i owocne.
 
sobek 


Dołączyła: 28 Sie 2006
Posty: 105
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-11-02, 16:09   

"Z Sanktuarium przeka?cie Mój ogie?"... Uwielbiam to motto... Jedynym do tej pory mottem które mnie tak uj??o by?o: "Mam jedno ?ycie dziel? si? nim".
Jednak to jest mi du?o bardziej bliskie, poniewa? mog?am by? na Triduum i mog?am wspólnie z pozosta?ymi uczestnikami ws?uchiwa? si? w g?os Ducha ?wi?tego.
Sanktuarium, by?o zawsze szczególnie wa?ne dla Ojca Za?o?yciela, dlatego my tak jak On powinni?my z Niego czerpa?, jak ze ?ród?a. Aby p?on?? i zapala? Jego ogniem musimy Go pozna? i pokocha?... zauwa?y? w Nim cz?owieka, który tak jak my spotyka? na swojej drodze g?azy, które jednak sta?y si? schodami... On powinien by? dla nas przyk?adem cz?owiecze?stwa... ?ród?em, ogniem który przeka?emy dalej i którym b?dziemy p?on?? i zapala? dalej :)
_________________
"A jak wyjdzie ?miesznie?
Ludzie si? po?miej? i koniec. Wielko?? nie boi si? ?mieszno?ci"
Tadeusz Ró?ewicz
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo