Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: krzemo
2009-03-08, 13:16
REGULAMIN
Autor Wiadomość
Janek Engel 
Administrator


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 700
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2006-12-27, 16:03   REGULAMIN

Wst?p
1. Niniejsze forum jest oficjalnym Forum Ruchu Szensztackiego.
2. Opinie u?ytkowników Forum nie stanowi? oficjalnego stanowiska Ko?cio?a Katolickiego, ani Ruchu Szensztackiego. Zawarto?? ka?dego postu na tym forum wyra?a pogl?dy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomo?ciami pisanymi przez nich) i nie ponosz? oni za te tre?ci odpowiedzialno?ci.

Rejestracja i konta u?ytkowników
3. Rejestracji na Forum dokonuje si? poprzez wype?nienie formularza oraz uaktywnienie konta (szczegó?y zawiera e-mail, który zostaje automatycznie wys?any do u?ytkownika po zarejestrowaniu). Rejestracja na Forum oznacza akceptacj? regulaminu. Przy rejestracji obowi?zkowo nale?y poda? nick, e-mail, p?e? oraz miejsce zamieszkania.
4. Wszystkie inne dane podawane s? dobrowolnie i na w?asn? odpowiedzialno??. E-mail u?ytkownika jest u?ywany jedynie w celu rozsy?ania korespondencji zwi?zanej z funkcjonowaniem Forum.
5. Usuwane b?d? konta nieaktywowane w ci?gu 14 dni od zarejestrowania oraz konta osób, które nie zaloguj? si? na Forum ani razu w ci?gu miesi?ca od daty rejestracji. Konto mo?e zosta? usuni?te tak?e na uzasadniony wniosek u?ytkownika. Decyzj? o pozostawieniu, b?d? usuni?ciu, cz??ci, lub wszystkich, postów usuwanego u?ytkownika podejmuj? Administratorzy.
6. Jeden u?ytkownik mo?e posiada? tylko jedno aktywne konto na Forum. Je?li b?dzie mia? ich wi?cej, pozosta?e zostan? usuni?te.
7. W przypadkach innych ni? uwzgl?dnione w pkt 5. i 6. konta nie b?d? usuwane.
8. Na wniosek u?ytkownika mo?e by? zmieniony jego nick. Ka?dy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Administratorów Forum.

U?ytkowanie Forum
9. Moderatorzy maj? prawo do ingerowania w wiadomo?ci umieszczone na Forum, je?li zawieraj? one tre?ci sprzeczne z regulaminem. Jednocze?nie zobowi?zani s? do dopisania informacji o ingerencji w dan? wypowied? (lub poinformowania o tym autora w Prywatnej Wiadomo?ci - PW).
10. Nowe tematy nale?y zaczyna? w odpowiednich dzia?ach tematycznych. Je?li temat nie pasuje do danego dzia?u, mo?e on zosta? przeniesiony przez Obs?ug? Forum we w?a?ciwe miejsce b?d? usuni?ty.
11. Posty nale?y pisa? na temat. W przypadku zbytniego odchodzenia od tematu, Moderatorzy maj? prawo wydzieli? posty do nowego tematu, b?d? je usun??.
12. Je?li kto? chce w??czy? si? do dyskusji, powinien najpierw zapozna? si? z ca?ym tematem.
13. Nie nale?y pisa? postów WIELKIMI LITERAMI. Równie? upi?kszanie tekstu (kolory, pogrubienia, kursywa itp.) powinno by? ograniczone do niezb?dnego minimum (wyró?nienie fragmentu tekstu itp.). Zabronione jest pisanie w pionie, na zmian? wielkimi i ma?ymi lierami (np: wIeLB??D), a tak?e nadu?ywanie znaków interpunkcyjnych (np: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) i wielokrotne powtarzanie tych samych literek, lub ci?gów znaków (np. baaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo), oraz wszelkie inne udziwnienia utrudniaj?ce odbiorcy odczytanie tekstu... Posty tego typu b?d? usuwane!
14. Zaleca si?, aby wypowiedzi by?y czytelne, przejrzyste, pisane zgodnie z zasadami j?zyka polskiego, bez b??dów ortograficznych oraz literówek.
Osobom, którym sprawia to trudno?? polecamy Internetowy S?ownik Ortograficzny PWN: http://so.pwn.pl. Polecamy równie? pisanie postów w edytorach tekstowych z mo?liwo?ci? sprawdzenia b??dów lub darmow? przegl?dark? Firefox 2.0, która równie? posiada tak? funkcj?. Prosimy równie? o unikanie sformu?owa? potocznych poza kategoriami: M?odzie? oraz Inne. W przypadku nagminnego, ra??cego kaleczenia j?zyka polskiego posty b?d? poprawiane kolorem czerwonym... W skrajnych przypadkach Obs?uga Forum zastrzega sobie prawo usuwania nieczytelnych i niezrozumia?ych postów i przydzielanie ostrze?e?.
15. Usuwane b?d? równie? posty zawieraj?ce g?ównie cytaty wypowiedzi poprzedników, same emotikony (bu?ki) lub te? pojedyncze wyrazy lub zwroty nie wnosz?ce nic do tematu.
16. Forum nie s?u?y jako czat. Do bezpo?redniego kontaktu u?ytkowników mi?dzy sob? s?u?? Prywatne Wiadomo?ci (PW) lub e-mail. Tam nalezy za?atwia? sprawy prywatne nie dotycz?ce pozosta?ych Forumowiczów.
17. Na Forum obowi?zuje zakaz u?ywania tre?ci sprzecznych z zasadami etyki katolickiej, w tym:
- u?ywania wulgarnego s?ownictwa;
- u?ywania nazw u?ytkownika wulgarnych, dwuznacznych lub obra?liwych dla innych;
- umieszczania tre?ci oraz odno?ników do stron propaguj?cych narkotyki, pornografi?, dzia?alno?? sekt, nauczanie sprzeczne z doktryn? Ko?cio?a Katolickiego, tre?ci rani?ce uczucia religijne, uderzaj?ce w jedno?? Ko?cio?a, obra?aj?ce inne osoby, wy?miewaj?ce, b?d? oczerniaj?ce u?ytkowników oraz osoby publiczne;
- umieszczania tre?ci oraz odno?ników do stron zawieraj?cych materia?y niezgodne z prawem (w tym nielegalne pliki mp3 itp.);
- reklamowania stron komercyjnych;
- instrumentalnego u?ywania wypowiedzi lub powo?ywania si? na ró?ne autorytety (np. papie?, instytucje ?wieckie lub ko?cielne) w sposób niezgodny z ich intencj?.
18. Zasady wymienione w pkt 17. obejmuj? zarówno tre?? postów, profilu, loginu, jak i obrazków, avatarów, a tak?e pozosta?ych materia?ów publikowanych na Forum (np. w Albumie). Zach?ca si?, by avatary by?y prawdziwymi zdj?ciami u?ytkowników. Ze wzgl?du na specyfik? Forum Rodziny Szensztackiej zach?camy równie? do podawania swego prawdziwego imienia i nazwiska.
19. Cytowane fragmenty powinny mie? podane ?ród?o, z którego pochodz?. W przypadku cytatów z Pisma ?wi?tego, je?li pochodz? one z innego wydania ni? Biblia Tysi?clecia, nale?y poda? jakie to wydanie.
20. Wypowiedzi na Forum powinny by? przenikni?te duchem prawdy oraz wzajemnego poszanowania.

Postanowienia ko?cowe
21. Konsekwencj? niestosowania si? do powy?szych zasad mo?e by? usuni?cie posta (lub fragmentu wypowiedzi), zamkni?cie tematu, nadanie ostrze?enia b?d? zakaz wst?pu na Forum (z pomini?ciem ostrze?e?).
22. Wp?yw na kszta?t Forum maj? wszyscy u?ytkownicy nie tylko przez wprowadzanie nowych tematów, ale tak?e przez konkretne sugestie, które mog? swobodnie przedstawia? Administracji Forum.
23. Od administracyjnych decyzji Moderatorów mo?na si? odwo?ywa? poprzez wys?anie Prywatnej Wiadomo?ci (PW) do Administratora Forum.
24. Obs?uga Forum zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany niniejszego Regulaminu.
25. W w?tpliwo?ciach co do interpretacji postanowie? regulaminu lub w sytuacjach, których regulamin na dzi? nie opisuje, osobami kompetentnymi do podejmowania wi???cych decyzji s? Administratorzy Forum.
_________________
"Nie s?d?cie, a nie b?dziecie s?dzeni; nie pot?piajcie, a nie b?dziecie pot?pieni; odpuszczajcie, a b?dzie wam odpuszczone. Odmierz? wam bowiem tak? miar?, jak? wy mierzycie" ?k 6, 37-38
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo