Forum Ruchu Szensztackiego Strona Główna
  •  Pomoc  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
Nos cum prole pia!

Witamy na Forum dyskusyjnym Ruchu Szensztackiego.
Jest ono miejscem, gdzie mo?na i warto porozmawia? o kwestiach wiary, wspolnoty i ?ycia. Wszystkich ch?tnych zapraszamy


Poprzedni temat :: Następny temat
Mo?e co? o formacji Ojców Szensztackich?
Autor Wiadomość
kl. Grzegorz 

Dołączył: 28 Sie 2006
Posty: 22
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2006-08-28, 21:24   Mo?e co? o formacji Ojców Szensztackich?

Mam pro?b?. Chcia?bym dowiedzie? si? czego? wi?cej o formacji Ojców. Je?li jest to mo?liwe b?d? wdzi?czny.
 
 
Przemek Skapski 


Dołączył: 22 Sie 2006
Posty: 30
Skąd: Józefów
Wysłany: 2006-08-28, 21:36   

Formacja Ojcow jest dluga - ok. 10 lat. Klasyczne studia filozoficzne i teologiczne. Dodatkowe studia z naciskiem na duchowosc, psychologie i pedagogike. Ze wzgledu na miedzynarodowy charakter pozadana jest znajomosc przynajmniej 2 jezykow obcych. (niemiecki raczej koniecznie). Nowicjat odbywa sie wlasciwie kontynentalnie. Jeden tylko w Europie - w Schoenstatt (Niemcy), w kolebce Ruchu Szensztackiego. Polscy kandydaci oczekujac na wyjazd do nowicjatu - nie co roku sie zaczyna - studiuja w Warszawie w seminarium diecezjalnym. Postulat odbywa sie wiec zazwyczaj w swoim kraju, nowicjat miedzynarodowy w Niemczech w przypadku Europy. Poza Europa nowicjaty sa np. w Indiach, Nigerii (gdzie mistrzem jest Polak), czy Paragwaju. W czasie formacji odbywa sie praktyki (w nowicjacie i przed swieceniami). Sa tez specyficzne okresy intensywne duchowo - tzw. tercjaty. Jakies pytania ?

pozdrawiam

[ Dodano: 2006-08-28, 21:39 ]
zapraszam na nasza jeszcze skromna strone www.ojcowie.szensztat.pl :)
_________________
My dla Szensztatu, Szensztat dla Ko?cio?a
Ostatnio zmieniony przez Janek Engel 2008-01-23, 17:06, w całości zmieniany 1 raz  
 
ANIa 


Dołączyła: 28 Sie 2006
Posty: 133
Skąd: Opole
Wysłany: 2006-08-28, 21:48   

Ciekawe i wymagaj?ce.

Pewnie dlatego klerycy szensztaccy maj? specjalne potrzeby. I musz? je?? kanapki z w?dlin? i d?emem ;)
_________________
"Rado?? jest potrzebna duszy jak cia?u krew"
 
 
Przemek Skapski 


Dołączył: 22 Sie 2006
Posty: 30
Skąd: Józefów
Wysłany: 2006-08-28, 21:55   

Kanapki to akuarat takie lubie, a nie sa wcale wskazane :) O przyjeciu do Ojcow gusta kulinarne na szczescie nie decyduja :) pozdrawiam
_________________
My dla Szensztatu, Szensztat dla Ko?cio?a
 
Jagu? 


Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 117
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 2006-09-07, 15:32   

Przemek Skapski napisał/a:
Formacja Ojcow jest dluga - ok. 10 lat. Klasyczne studia filozoficzne i teologiczne. Dodatkowe studia z naciskiem na duchowosc, psychologie i pedagogike. Ze wzgledu na miedzynarodowy charakter pozadana jest znajomosc przynajmniej 2 jezykow obcych. (niemiecki raczej koniecznie). Nowicjat odbywa sie wlasciwie kontynentalnie. Jeden tylko w Europie - w Schoenstatt (Niemcy), w kolebce Ruchu Szensztackiego. Polscy kandydaci oczekujac na wyjazd do nowicjatu - nie co roku sie zaczyna - studiuja w Warszawie w seminarium diecezjalnym. Postulat odbywa sie wiec zazwyczaj w swoim kraju, nowicjat miedzynarodowy w Niemczech w przypadku Europy. Poza Europa nowicjaty sa np. w Indiach, Nigerii (gdzie mistrzem jest Polak), czy Paragwaju. W czasie formacji odbywa sie praktyki (w nowicjacie i przed swieceniami). Sa tez specyficzne okresy intensywne duchowo - tzw. tercjaty. Jakies pytania ?

pozdrawiam


Kurcze posz?a bym... tylko ten j?zyk niemiecki :P ;)
 
 
Janek Engel 
Administrator


Dołączył: 20 Sie 2006
Posty: 700
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2006-09-07, 15:47   A mo?e co? jeszcze :P

Wiesz Jagu?... Mam wra?enie, ?e nie tylko ten j?zyk stan??by Ci na przeszkodzie ;)
 
Jagu? 


Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 117
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 2006-09-07, 16:05   Re: A mo?e co? jeszcze :P

Tak my?lisz :?: Ciekawam co jeszcze :P
 
 
Sa?ata 


Dołączyła: 21 Sie 2006
Posty: 328
Skąd: Bia?ogard
Wysłany: 2006-09-07, 19:52   

No nie wiem, pewnie p?e?.
_________________
Gdyby kózka nie z kakaa to by z czekolady.
 
Jagu? 


Dołączyła: 30 Sie 2006
Posty: 117
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 2006-09-08, 09:13   

EH........ zosta?am brutalnie zci?gni?ta na ziemi?.... :P ;) a ju? my?la?am ?e tego nie zauwa?ycie :P
 
 
Przemek Skapski 


Dołączył: 22 Sie 2006
Posty: 30
Skąd: Józefów
Wysłany: 2006-09-08, 23:05   

To przecie? szensztackie i zarazem katolickie forum, wi?c apeluj? o powag? w kwestii powo?a? :) Jagu? - mo?e niekoniecznie w?ród ojców, ale w?ród sióstr szensztackich takie uzdolnione muzycznie stworzenie by si? Chwale Bo?ej mog?o przys?u?y?. Tam formacja jest troch? krótsza, co nie znaczy mniej g??boka. No i jezyk niemiecki nie jest koniecznie do zbawienia potrzebny:) Pozdrawiam spekulantów powo?aniono - p?ciowych z Sopotu :)
_________________
My dla Szensztatu, Szensztat dla Ko?cio?a
 
o.Jerzy Grycko 

Dołączył: 16 Sty 2008
Posty: 6
Skąd: Józefów
Wysłany: 2008-01-23, 12:10   co do plci

Pozdrawiam serdecznie!

ze ?rodla do poczytania w wolnych chwilach...

LIST APOSTOLSKI ORDINATIO SACERDOTALIS
Jan Pawe? II
O udzielaniu ?wi?ce? kap?a?skich wy??cznie m??czyznom
Czcigodni Bracia w Biskupstwie!

1. ?wi?cenia kap?a?skie, poprzez które przekazana zostaje misja nauczania i u?wi?cania wiernych oraz rz?dzenia nimi, powierzona przez Chrystusa swoim Aposto?om, by?y w Ko?ciele katolickim zawsze i od samego pocz?tku zastrze?one wy??cznie dla m??czyzn. T? sam? tradycj? wiernie zachowa?y równie? Ko?cio?y Wschodu.

Gdy we Wspólnocie Anglika?skiej zacz?to rozpatrywa? kwesti? udzielania ?wi?ce? kobietom, papie? Pawe? VI, pragn?c dochowa? wierno?ci swemu urz?dowi stró?a Tradycji apostolskiej oraz usun?? now? przeszkod? na drodze do jedno?ci chrze?cijan, przypomnia? braciom anglikanom stanowisko Ko?cio?a katolickiego w tej sprawie: „Ko?ció? uwa?a, ?e udzielanie ?wi?ce? kap?a?skich kobietom jest niedopuszczalne z racji zasadniczych. Racje te s? nast?puj?ce: po?wiadczony przez Pismo ?wi?te przyk?ad Chrystusa, który wybra? swoich Aposto?ów wy??cznie spo?ród m??czyzn; sta?a praktyka Ko?cio?a, który na?laduje Chrystusa wybieraj?c tylko m??czyzn; wreszcie ?ywe Magisterium Ko?cio?a, konsekwentnie g?osz?ce, ?e wykluczenie kobiet z kap?a?stwa jest zgodne z zamys?em Boga wobec swego Ko?cio?a”1.

Poniewa? jednak kwestia ta sta?a si? przedmiotem dyskusji tak?e w?ród teologów oraz w niektórych ?rodowiskach katolickich, Pawe? VI zleci? Kongregacji Nauki Wiary, by przedstawi?a i wyja?ni?a doktryn? Ko?cio?a w tej materii. Uczyniono to wydaj?c Deklaracj? Inter insigniores, któr? papie? zatwierdzi? i nakaza? opublikowa?2.

2. Deklaracja podejmuje i wyja?nia podstawowe racje przemawiaj?c za t? doktryn?, to znaczy powo?uje si? na przyk?ad, jaki pozostawi? Chrystus, wybieraj?c dwunastu Aposto?ów, a który Ko?ció? wiernie na?ladowa? w swojej niezmiennej i powszechnej Tradycji, i dlatego „nie uwa?a si? za uprawnionego do dopuszczania kobiet do ?wi?ce? kap?a?skich”3. Te podstawowe racje dokument uzupe?nia innymi argumentami teologicznymi, które wykazuj? s?uszno?? takiego w?a?nie Bo?ego nakazu oraz jasno dowodz?, ?e post?powaniem Chrystusa nie kierowa?y motywy socjologiczne i kulturowe Jego epoki. Jak stwierdzi? pó?niej Pawe? VI, „prawdziwa przyczyna le?y w tym, ?e Chrystus tak w?a?nie postanowi?, nadaj?c Ko?cio?owi jego podstawow? struktur? i jego antropologi? teologiczn?, zawsze zachowywan? przez Tradycj? Ko?cio?a”4.

W Li?cie Apostolskim Mulieris dignitatem napisa?em na ten temat: „Powo?uj?c samych m??czyzn na swych Aposto?ów, Chrystus uczyni? to w sposób ca?kowicie wolny i suwerenny. Uczyni? to z tak? sam? wolno?ci?, z jak? w ca?ym swoim post?powaniu uwydatnia? godno?? i powo?anie kobiety, nie dostosowuj?c si? do panuj?cego obyczaju i tradycji usankcjonowanej ówczesnym prawodawstwem”5.

Istotnie, Ewangelie i Dzieje Apostolskie po?wiadczaj?, ?e powo?anie Aposto?ów dokona?o si? zgodnie z odwiecznym zamys?em Bo?ym: Chrystus wybra? tych, których sam chcia? (por. Mk 3,13-14, J 15,16) i uczyni? to w jedno?ci z Ojcem, „przez Ducha ?wi?tego” (Dz 1,2), sp?dziwszy uprzednio ca?? noc na modlitwie (por. ?k 6,12). Dlatego podejmuj?c decyzj? o dopuszczeniu do kap?a?stwa urz?dowego6, Ko?ció? uznawa? zawsze za niezmienn? norm? sposób post?powania swojego Pana, który wybra? dwunastu m??czyzn i uczyni? ich fundamentem swojego Ko?cio?a (por. Ap 21,14). W rzeczywisto?ci nie otrzymali oni jedynie jakiej? funkcji, któr? móg?by potem sprawowa? ka?dy cz?onek Ko?cio?a, ale zostali w szczególny sposób i wewn?trznie w??czeni w misj? samego S?owa Wcielonego (por. Mt 10,1.7-8; 28,16-20; Mk 3,13-16; 16,14-15). Aposto?owie uczynili to samo, gdy wybrali sobie wspó?pracowników7, którzy mieli by? ich nast?pcami w pos?ugiwaniu8. Wybór ten obejmowa? równie? tych, którzy mieli kontynuowa? w dziejach Ko?cio?a misj? Aposto?ów — misj? reprezentowania Chrystusa Pana i Odkupiciela9.

3. Wreszcie fakt, ?e Naj?wi?tsza Maryja Panna, Matka Boga i Matka Ko?cio?a, nie otrzyma?a misji w?a?ciwej Aposto?om ani kap?a?stwa urz?dowego, ukazuje wyra?nie, i? niedopuszczenie kobiet do ?wi?ce? kap?a?skich nie mo?e oznacza? umniejszenia ich godno?ci ani ich dyskryminacji, ale jest wierno?ci? wobec zamys?u m?dro?ci Pana wszech?wiata.
Obecno?? i rola kobiety w ?yciu i misji Ko?cio?a, cho? nie s? zwi?zane z kap?a?stwem urz?dowym, pozostaj? absolutnie niezb?dne i niezast?pione. Jak podkre?la Deklaracja Inter insigniores, „?wi?ta Matka Ko?ció? pragnie, aby chrze?cija?skie kobiety w pe?ni u?wiadomi?y sobie wielko?? swojej misji: w dzisiejszych czasach odegraj? one decyduj?c? rol? zarówno w odnowie i humanizacji spo?ecze?stwa, jak i w ponownym odkryciu przez wierz?cych prawdziwego oblicza Ko?cio?a”10. Ksi?gi Nowego Testamentu i ca?a historia Ko?cio?a dostarczaj? wielu przyk?adów obecno?ci w Ko?ciele kobiet, które by?y prawdziwymi uczennicami i ?wiadkami Chrystusa w rodzinie i w zawodach ?wieckich, a tak?e w ca?kowitej konsekracji na s?u?b? Bogu i Ewangelii. „Ko?ció? bowiem broni?c godno?ci kobiety i jej powo?ania, wyrazi? cze?? i wdzi?czno?? dla tych, które — wierne Ewangelii — w ka?dej epoce uczestniczy?y w apostolskim pos?annictwie ca?ego Ludu Bo?ego. S? to postaci ?wi?tych m?czennic, dziewic, matek rodzin, które odwa?nie dawa?y ?wiadectwo swej wiary, a wychowuj?c w?asne dzieci w duchu Ewangelii, przekazywa?y wiar? i tradycj? Ko?cio?a”11.

Z drugiej strony, struktura hierarchiczna Ko?cio?a jest ca?kowicie ukierunkowana na ?wi?to?? wiernych. Dlatego Deklaracja Inter insigniores przypomina, ?e „jedynym i najwi?kszym charyzmatem, którego mo?na i nale?y pragn??, jest mi?o?? (por. 1 Kor 12-13). Najwi?kszymi w królestwie niebieskim nie s? szafarze, ale ?wi?ci”12.

4. Cho? nauka o udzielaniu ?wi?ce? kap?a?skich wy??cznie m??czyznom jest zachowywana w niezmiennej i uniwersalnej Tradycji Ko?cio?a i g?oszona ze stanowczo?ci? przez Urz?d Nauczycielski w najnowszych dokumentach, to jednak w naszych czasach w ró?nych ?rodowiskach uwa?a si? j? za podlegaj?c? dyskusji, a tak?e twierdzi si?, ?e decyzja Ko?cio?a, by nie dopuszcza? kobiet do ?wi?ce? kap?a?skich ma walor jedynie dyscyplinarny.

Aby zatem usun?? wszelk? w?tpliwo?? w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Ko?cio?a, moc? mojego urz?du utwierdzania braci (por. ?k 22,32) o?wiadczam, ?e Ko?ció? nie ma ?adnej w?adzy udzielania ?wi?ce? kap?a?skich kobietom oraz ?e orzeczenie to powinno by? przez wszystkich wiernych Ko?cio?a uznane za ostateczne.

Wzywaj?c nieustannej pomocy Bo?ej dla Was, Czcigodni Bracia i dla ca?ego Ludu Bo?ego, udzielam wszystkim Apostolskiego B?ogos?awie?stwa.

W Watykanie, dnia 22 maja 1994 r., w Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego, w szesnastym roku Pontyfikatu.
Jan Pawe? II
_________________
o.Jerzy
 
KasiaM 

Dołączyła: 20 Sty 2007
Posty: 19
Skąd: Wi?zowna
Wysłany: 2008-02-09, 23:31   

Przemek Skapski napisał/a:
mo?e niekoniecznie w?ród ojców, ale w?ród sióstr szensztackich takie uzdolnione muzycznie stworzenie by si? Chwale Bo?ej mog?o przys?u?y?.


wydaje mi si?, ?e Ojcowie jakim? dobrym ?piewakiem te? nie pogardziliby... Przemek niby próbuje, ale.... ;)

Co tam w ogóle na forum ciekawego si? dzieje? nie zagl?da?am z 2 miesi?ce i jako? ?rednio mog? si? odnale??:)
 
 
o.Jerzy Grycko 

Dołączył: 16 Sty 2008
Posty: 6
Skąd: Józefów
Wysłany: 2008-04-24, 23:00   

Formacja permanetna.....
_________________
o.Jerzy
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo