Forum Ruchu Szensztackiego
Zapraszamy wszystkich cz?onków i sympatyków Ruchu Szensztackiego

Czytelnia - W szkole Aposto?a Paw?a

alexya - 2008-10-31, 12:18
Temat postu: W szkole Aposto?a Paw?a
Trwamy w Roku ?w. Paw?a. Z tej okazji w serii "Biblioteka Szensztacka" ukaza?a si? ksi??ka Petera Wolfa "W szkole Aposto?a Paw?a". Zawiera ona fragmenty tekstów o. Kentenicha wyg?aszanych przy ró?nych okazjach i do ró?nych grup, a dotycz?cych osoby, dzia?alno?ci i nauczania ?w. Paw?a w kontek?cie duchowo?ci szensztackiej.

Nie przesadz?, je?li powiem, ?e ka?dy szensztak POWINIEN j? przeczyta?.

Czyta si? j? tak, ?e samemu trzeba uwa?a? na to, ?eby w dwa wieczor jej nie sko?czy?, bo to grozi tylko przeczytaniem, a tymczasem na prawd? warta jest dawkowania po kilka tylko tekstów i ich duchowemu "przegryzieniu".

POLECAM!!! i nie tylko szensztakom ;)

(o ksi??k? pytajcie Siostry i Ojców)

Violetta - 2008-11-15, 18:35

Mnie ta ksi??ka bardzo si? podoba, z dwoch powodów: po pierwsze - liczne cytaty z Listów ?w. Paw?a zach?caj?ce do si?gni?cia do Pisma ?wi?tego i przeczytania ca?o?ci Listów; po drugie - s?owa Ojca Za?o?yciela, cho? wypowiedziane s? w ró?nych okresach i do ró?nych wspólnot, przypominaj? podstawy szensztackiej duchowo?ci, a ka?dy odnwajdzie co? bardzo dla siebie.
Najbardziej podoba mi si? rozdzia? o wierze w Bo?? Opatrzno??, a szczególnie wyk?ad o "otwartych drzwiach" - bardzo wa?ny i aktualny w moim ?yciu.
Zach?cam do jej przeczytania, czy raczej do czytania.... wiele razy, we fragmentach, powoli...


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group