Forum Ruchu Szensztackiego
Zapraszamy wszystkich cz?onków i sympatyków Ruchu Szensztackiego

Ruch Szensztacki - S?ownik Poj?? Szensztackich

Janek Engel - 2007-01-24, 22:48
Temat postu: S?ownik Poj?? Szensztackich
Wiecie co... Troch? drazni mnie ta cz??? Forum... Zreszt? chyba nie tylko mnie ;) ... Jest ona zdecydowanie ZBYT PUSTA :!: Czas chyba najwy?szy co? z tym zrobi? :D

Ja widz? na to dwa sposoby... Dwie ró?ne mo?liwo?ci... Albo podejmujemy dyskusje na temat ka?dej z cz??ci Duchowo?ci Szensztatu (np.: Sanktuarium, Przymierze Mi?o?ci, Kapita? ?ask, Duchowy Porz?dek Dnia, itd...) w osobnych tematach, albo... Albo robimy to w sposób nieco bardziej niekonwecjonalny, a przez to mo?e i ciekawszy ;) ... Ostatnio w pewnej rozmowie pad? pomys? stworzenia S?ownika Poj?? Szensztackich, tak aby ka?dy kto nie jest w ?aden sposób zwi?zany z Ruchem, móg? w ?atwy sposób po?apa? si? o co w tym wszystkim biega i co oznaczaj? te tajemnicze zwroty... My?l?, ?e mog?oby to by? okazj? do podzielenia si? pewnego rodzaju ?wiadectwem, motywacj? do bli?szego zapoznania si? z najwa?niejszymi ideami Ruchu, a przy okazji dobr? zabaw? :D . I do tej w?a?nie zabawy zapraszam wszystkich! Oczywi?cie jedno nie wyklucza drugiego ;) i jezeli ktokolwiek pragnie zapocz?tkowa? tradycyjn? dyskusj? w osobnym temacie to równie? zapraszam serdecznie :D .

ZASADY TWORZENIA S?OWNIKA:
1. G?ównym celem jest wyja?nienie danego poj?cia cz?owiekowi, który nic o Szensztacie nie wie, staramy si? wi?c pisa? jak najprostszym j?zykiem ;) .
2. Has?a mog? dotyczy? praktycznie wszystkiego, co zwi?zane jest z Ruchem Szensztackim w Polsce, lub na ?wiecie.
3. Ka?de has?o musi posiada? rozwini?cie, czyli jego wyja?nienie. Im dok?adniejsza definicja tym lepsza.
4. Has?a nie musz? uk?ada? si? alfabetycznie.
5. Has?a mog? si? powtarza?, pod warunkiem, ?e w wyja?nieniu zostaje dodane co? nowego.
6. Jeden post - jedno has?o. Jednorazowo mo?na poda? tylko jedno has?o. Pozwoli to ka?demu skupi? si? bardziej na konkretnym ha?le, a tak?e zapobiegnie podaniu wszystkich ;) hase? przez jedn? osob?. W przysz?o?ci umo?liwi to równie? posegregowanie hase?, lub wydzielenie najlepszych definicji do osobnych tematów :D .
7. Definicje nie musz? by? kompletne i nie musz? wyczerpywa? tematu! To mimo wszystko ma by? zabawa ;) , tyle, ?e pozyteczna :D .
To narazie tyle... ?ycz? wszystkim mi?ej zabawy :D .

kl. Grzegorz - 2007-01-27, 16:23

Bardzo dobry pomys?!!! Dla mnie, który jestem zielony w Szensztacie to bedzie super rozwiazanie. Napiszcie jak mozna i gdzie "podlaczyc sie" do jakiejs grupy. Pozdrawiam!
Janek Engel - 2007-01-28, 20:16
Temat postu: MPHC!
Co? widz?, ze narazie tu cicho, wi?c podam pierwsz? definicj? ;)

MPHC! - skrót od pierwszych liter powiedzenia O. Za?o?yciela: "Mater Perfectam Habetit Curam!" - (?ac.) "Matka doskonale si? zatroszczy" Kazd? trudn? spraw? O. Kentenich zwyk? powierza? Matce Bo?ej, jako najlepszej Matce i opiekunce... I nigdy si? nie zawiód? ;)

Violetta - 2007-01-28, 21:29

To ja te? ku odwadze dla innych....

MTA (?ac. Mater Ter Admirabilis) - Matka Trzykro? Przedziwna to tytu? jaki nosi nasza Matka Bo?a, która w Szensztacie czcona jest jako Córka Boga Ojca, Matka Syna Bo?ego i Oblubienica Ducha ?wi?tego.

pakmen - 2007-01-28, 22:42

o.Józef Kentenich - (1885 - 1968) niemiecki duchowny Ko?cio?a katolickiego, za?o?yciel Mi?dzynarodowego Ruchu Szensztackiego (od miejsca za?o?enia Schönstatt w Niemczech).
Zmar? w opinii ?wi?to?ci. Jego proces beatyfikacyjny zosta? otwarty w 1975.

krzemo - 2007-01-28, 22:53
Temat postu: Akty za?o?ycielskie
Akty za?o?ycielskie stanowi? fundament ca?ego dzie?a Szensztackiego...

Wyró?niamy trzy akty za?o?ycielskie...
Pierwszy wyg?oszony 18.X.1914 który tak naprawd? zapocz?tkowa? ca?e dzie?o...
Drugi wyg?oszony na progu drugiej wojny ?wiatowej (18.X.1939) obowi?zkowa lektura dla osób przygotowuj?cych si? do Przymierza w duchu aktu in blanco
Trzeci akt sk?ada si? z trzech wyk?adów wyg?oszonych w 1944r. (24.IX 18.X 8.XII) jest on fundamentem dla przymierza mi?o?ci in scriptio

Wymienia si? tak?e tzw. "akt przedza?ozycielski" z 27.X.1912 b?d?cy pierwszym wyk?adem naszego Za?o?yciela do uczniów ni?szego Seminarium Ojców Pallotynów w Szensztacie (gdzie zosta? ojcem duchownym). Jego tre?ci? jest "zapowied? nowego Szensztatu, jego idei i prawa rozwoju"

krzemo - 2007-01-28, 22:58
Temat postu: Szensztat
Polska nazwa Szensztat pochodzi od niemieckiego s?owa Schoenstatt tzn. pi?kne miejsce...

Schoenstatt to miejscowo?? w Niemczech ko?o Koblencji gdzie powsta?o Dzie?o Szensztackie i sk?d rozprzestrzeni?o si? na ca?y ?wiat

pakmen - 2007-01-30, 23:46

Prasanktuarium - stanowi niewielki ko?ció?ek z przytulnym wn?trzem i obrazem Matki Bo?ej Trzykro? Przedziwnej w niemieckiej miejscowo?ci Schönstatt, gdzie zosta? za?o?ony Ruch Szensztacki. We wn?trzu znajduje si? barokowy o?tarz z obrazem Matki Bo?ej, figury Aposto?ów Piotra i Paw?a oraz figura ?w. Micha?a Archanio?a.
W tym szczególnym miejscu pielgrzymi mog? szczególnie wyprasza? ?ask? zadomowienia, ?ask? wewn?trznej przemiany oraz ?ask? gorliwego apostolstwa.

pakmen - 2007-01-30, 23:52

Sanktuarium MTA - Sanktuaria s? budowane na ca?ym ?wiecie na wzór Prasanktuarium w Schönstatt (taki sam wygl?d zewn?trzny, taki sam o?tarz itp.) Ka?de z sanktuariów jest duchowym centrum Ruchu Szensztackiego.
Na ?wiecie obecnie jest 179 sanktuariów MTA w tym 6 w Polsce: w ?widrze (Centrala Ruchu Szensztackiego w Polsce), w Józefowie k.Warszawy, w Winowie k.Opola, na Górze Che?mskiej w Koszalinie, w Zabrzu-Rokitnicy oraz w Bydgoszczy na Piaskach.

Justol - 2007-01-31, 19:07

Krzy? Jedno?ci - Ma on szczególne znaczenie w Ruchu Szensztackim. Ukazuje on jedno?? Chrystusa i Jego Matki, zjednoczonych z Ojcem w przymierzu mi?o?ci. Krzy? ten wyra?a intencj?, aby wszyscy tworzyli jedno?? z Jezusem i Maryj? w Bogu Ojcu.
Marzena - 2007-02-01, 12:48
Temat postu: Powitanie.
W Ruchu Szensztackim mo?ecie si? spotka? z bardzo charakterystycznym
powitaniem w j?zyku ?aci?skim:

NOS CUM PROLE PIA --- BENEDICAT VIRGO MARIA

co oznacza: niech ze swoim Dzieci?tkiem b?ogos?awi nam Dziewica Maryja.

(Wymawia si?: nos kum prole pija – benedikat virgo marija)

Violetta - 2007-02-01, 19:02

Chcia?abym uzupe?ni? histori? Krzy?a Jedno?ci, bo to mo?e by? ciekawe. A poza tym ten Krzy? jest wa?nym symbolem dla wspólnoty Pa? Szensztatu:
"Krzy? wykonali m?odzi Ojcowie Szensztaccy z Chile, pierwszy raz stawiaj?c go w Sanktuarium w Bellavista (Santiago/Chile) w wigili? Bo?ego Narodzenia 1960 roku. Pi?? lat pó?niej chilijska rodzina szensztacka podarowa?a ten kosztowny krzy? o. Kentenichowi z okazji Jego 80 urodzin, które obchodzono wtedy w Rzymie.
Nieca?y miesi?c pó?niej, 12 grudnia 1965 roku, Krzy? Jedno?ci sta? si? darem wdzi?czno?ci o. Kentenicha dla wspólnoty Instytutu Pa? Szensztatu. Aktualnie oryginalny Krzy? Jedno?ci znajduje si? w Sanktuarium w Stuttgarcie w Niemczech.
Razem z o. Kentenichem – my Panie Szensztatu - czujemy si? zobowi?zane w dzia?aniach na rzecz or?dzia, jakie niesie ze sob? i w sobie Krzy? Jedno?ci - by tam, gdzie ?yjemy mog?a wzrasta? i by? piel?gnowana prawdziwa jedno?? serc, jedno?? mi?dzy narodami i kulturami.
W podarowanym przez Za?o?yciel Krzy?u Jedno?ci odczytujemy nasze pos?annictwo jako Panie Szensztatu. Dlatego ten w?a?nie krzy? jest znakiem przynale?no?ci do naszej wspólnoty i przypomina nam, by?my na wzór Maryi, stoj?cej pod krzy?em, wype?nia?y nasze zadanie w ?wiecie i dla ?wiata.
Dnia 24 grudnia 1965 roku, po powrocie z Milwaukee, o. Kentenich powiedzia?:
"Zawsze jest tak, ze dzie?a Bo?e musz? prowadzi? na krzy? i tak te? by?o,... to by? krzy?. Wy pomagacie mi w niesieniu mojego krzy?a". Tak te? Krzy? Jedno?ci sta? si? symbolem nierozerwalnej ??czno?ci wspólnoty Pa? Szensztatu z osob? i poslannictwem naszego Za?o?yciela dla Ko?cio?a." (oprac. na podstawie www.frauen-von-schoenstatt.de)

Janek Engel - 2007-02-14, 18:16
Temat postu: Kapita? ?ask
Kapita? ?ask - skarbiec, w którym gromadzone s? wszelkie ?aski jakie MTA zsy?a na nas... Ka?dy z Cz?onków Ruchu (i nie tylko ;) ) mo?e z?o?y? do dyspozycji MTA wszelkie swoje wyrzeczenia, postanowienia, trudno?ci, cierpienia, s?abo?ci, smutki, rado?ci, dobre uczynki, zwyci?stwa i pora?ki.... Wszystko co tylko przyjdzie do g?owy ;) . Poniewa? MTA najlepiej wie czego komu potrzeba, sama rozdziela ?aski wyproszone powy?szymi wk?adami z?o?onymi do Kapita?u ?ask. Symbolem tego Kapita?u jest stoj?ca w ka?dym Sanktuarium st?giew z napisem: "Nic bez Ciebie, nic bez nas", w której sk?adane s? spisane na kartkach wk?ady do Kapita?u, a tak?e intencje.
o. Wojtek - 2007-02-16, 22:52
Temat postu: dot. tzw. Nos cum prole pia
Mo?e dwa s?owa na temat niekoniecznie ?aci?skiego brzmienia co polskiego znaczenia:
Niech nas swym Dzieci?tkiem - b?ogos?awi (i sprzyja - dodaj? niektórzy) Dziewica Maryja"

Mamisia - 2007-06-25, 23:39
Temat postu: Akt oddania si? MTA
O Pani moja i Matko moja,
Tobie po?wi?cam si? ca?kowicie.
Ofiarowuj? Ci dzisiaj mój wzrok, mój s?uch,
moje usta, moje serce
ca?ego(??) siebie bez ?adnych zastrze?e?.
A je?eli ju? do Ciebie nale??, o dobra Matko,
to prosz? Ci?, strze? mnie
jako Twojej w?asno?ci i Twojego dobra. Amen.

kl. Grzegorz - 2007-07-19, 10:21
Temat postu: Pro?ba
Czy by?aby mozliwo?? kontynuacji s?owniczka poj??? Je?li tak to b?d? bardzo wdzi?czny. :)
Violetta - 2007-07-19, 20:49

Prosz? bardzo...
DZIE? PRZYMIERZA - na pami?tk? dnia powstania Ruchu Szensztackiego (18.10.1914) ka?dego 18-go dnia miesi?ca ?wi?tujemy Dzie? Przymierza, gromadzimy si? wtedy w Sanktuariach i miejscach, gdzie s? cz?onkowie Ruchu na wspólnej modlitwie i Eucharystii, a duchowo ??czymy si? ze sob? (nie tylko tego dnia, ale w codziennej modlitwie), odmawiaj?c modlitw? O Pani moja...

kl. Grzegorz - 2007-07-19, 21:10

Bardzo dzi?kuj? i prosz? o wi?cej :D
st@nisl@wa - 2007-10-28, 18:26
Temat postu: SERVUS MARIAE NUNGUAM PERIBIT
SERVUS MARIAE NUNGUAM PERIBIT
S?UGA MARYI NIGDY NIE ZGNINIE

W ka?dym z sanktuariów filialnych(równie? w wielu domowych) – tak jak to jest w Prasanktuarium – wokó? obrazu Matki Bo?ej widnieje napis
Servus Mariae nunqam peribit ( S?uga Maryi nigdy nie zginie).

Napis ten ma przypomina? o pobo?no?ci narz?dzia, do której Rodzina Szensztacka zosta?a wezwana w sposób szczególny 18 pa?dziernika 1939 roku w wydarzeniu jakim by? „akt In blanco”. (Drugi Akt za?o?ycielski 18 pa?dziernik 1939 rok)
Z okazji srebrnego Jubileuszu Pierwszego Aktu za?o?ycielskiego z dnia 18,10,1914 r. Ojciec Józef Kentenich powiedzia?: St?d w obecnym stadium naszej Rodziny s?yszymy potrójne wezwanie:

1. Piel?gnuj bardzo troskliwie ?wiadomo?? otrzymanego od Boga pos?annictwa i pe?nienia roli Jego narz?dzia.

2. Trwaj mocno i niewzruszenie przy swoim wybitnie maryjnym charakterze.

3. Postaw znów na pierwszym planie ; wk?ady do kapita?u ?ask: Mater Ter Admirabilis.

Wierno?? idei maryjnego narz?dzia stanowi wiec jeden z najistotniejszych elementów duchowo?ci przymierza. :lol: :lol: :lol:

st@nisl@wa - 2007-10-28, 19:07
Temat postu: dwa s?owa o kapitale ?ask
Najg??bszym stopniem mi?dzyosobowej wi?zi jest duchowe "jeden w drugim" we wspólnocie.Duchowe "jeden w drugim" ma swoje korzenie w nadprzyrodzonej wspólnocie Mistycznego Cia?a Chrystusa . Dlatego cz?onkowie Dzie?a Szensztackiego wstawiaja si? za siebie nawzajem za pomoc? " wk?adów do kapita?u ?ask". :lol: Ojciec Józef Kentenich by? przekonany , ?e Matka Bo?a potrzebuje naszych wk?adów, by mog?a odnowi? Ko?ció? i ca?y ?wiat. Nasze wk?ady przyczyniaj? sie do owocnego dzia?ania Maryi w duszach wielu ludzi. Dla Ojca Za?ozyciela wk?ady do kapita?u ?ask s? najprostrzymi ?rodkami duchowej pomocy innym. Sa one jednak przede wszystkim wyrazem mi?o?ci w stosunku do Maryi, z któr? zosta?o zawarte przymierze. :lol:
Kapita? ?ask pozwala na prze?ywanie solidarnej wiezi grupowej nie tylko na p?aszczy?nie naturalnej , ale przede wszystkim na p?aszczyznie nadprzyrodzonej.
Po raz pierwszy o. Kentenich u?y? tego terminu w li?cie z 12 maja 1915 r. :) :) :)

st@nisl@wa - 2007-10-29, 13:14
Temat postu: kamienmie milowe
Ojciec Józef Kentenich w swoim ?yciu dostrzeg? cztery wielkie wydarzenia, które nazwa? „ kamieniami milowymi” S? to:
1. 18 pa?dziernika 1914 roku – pierwszy Akt Za?o?ycielski Dzie?a Szensztackiego;
2. 20 stycznia 1942 roku – rezygnacja z mo?liwo?ci unikni?cia obozu koncentracyjnego;
3. 31 maja 1949 roku – odpowied? na zarzuty skierowane przeciwko Dzie?u Szensztackiemu;
4. 22 grudnia 1965 roku- potwierdzenie rehabilitacji O. Józefa Kentenicha przez Papie?a Paw?a VI.

S? to cztery najwa?niejsze daty dla O. J. Kentenicha jak równie? dla ca?ego Dzie?a Szensztackiego. Historia Za?o?yciela jest histori? Ruchu. :) :) :)

st@nisl@wa - 2007-11-15, 21:30
Temat postu: Dilexit Ecclesiam
Dilexit Ecclesiam - Umi?owa? Ko?ció?
15.09.1968 roku w ?wi?to Matki Bo?ej Bolesnej, odprawi? Ojciec Józef Kentenich pierwszy raz Msz? ?wi?t? w nowo wybudowanym Ko?ciele Trójcy ?wi?tej (Ko?ció? Adoracji). W zakrystii po?wi?ci? ostatni raz ró?a?ce. Obsun?? si? na posadzk? i umar?..
W miejscu swojej ?mierci, w kaplicy przy Ko?ciele Trójcy ?wi?tej – spoczywa Ojciec
Kentenich. Na sarkofagu zgodnie z ?yczeniem zmar?ego umieszczono napis : Dilexit Ecclesiam.
Ca?e ?ycie Ojca Józefa Kentenicha by?o przepe?nione mi?o?ci? i wierno?ci? Ko?cio?owi.
Nawet najbardziej tragiczne epizody w ?yciu (wi?zienie w Koblencji, obóz koncentracyjny w Dachau, od??czenie od Dzie?a – pobyt w Milwaukee )nie zmieni?y Jego postawy, nie zachwia?y Jego mi?o?ci do Ko?cio?a.


Ecclesia – Ko?ció? , s?owo gecko-?aci?skie, oznacza wspólnot? powo?anych. Maryja Matka S?owa Bo?ego jest Matk? i wzorem Ko?cio?a. Jako cz?onkowie Mistycznego Cia?a jeste?my przez Chrystusa powo?ani, aby ?wiadczy? o Bogu i Jego mi?o?ci.
Ko?ció? tu na ziemi jest spo?eczno?ci? nie tylko ?wi?tych, ale równie? s?abych ludzi. Ko?ció? cierpi, ale te? d?wiga nasze s?abo?ci i kocha nas mi?o?ci? Chrystusa. Ko?ció? jest zanurzony w krzy?u i Zmartwychwstaniu Chrystusa.
:idea: :idea: :idea:


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group