Forum Ruchu Szensztackiego
Zapraszamy wszystkich cz?onków i sympatyków Ruchu Szensztackiego

SMM Bydgoszcz - Jak Maryja - Podstawowa propozycja

Pablo - 2011-02-11, 00:09
Temat postu: Jak Maryja - Podstawowa propozycja
Bóg chce, aby ?wiat zosta? ocalony na drodze pokoju .nie zna on innych dróg jak ta, na której przemiany w ?wiecie dokonuj? si? bez ?adnego wystrza?u ,gdzie z?o zapada si? do ?rodka ,gdzie ?aska rozbraja grzech . Bóg „marzy” by z?o zosta?o pokonane od „wewn?trz” Da? ju? znaki ujawniaj?ce jego plany. Jest w?ród nich nie zrozumia?e dla historyków dobrowolne wycofanie si? wojsk radzieckich z Austrii w 1955 r. – wymodlone cierpliw? ró?a?cow? narodow? krucjat? ,czy bezkrwawy rozpad sowieckiego imperium po roku 1989 b?d?cy konsekwencj? papieskiego po?wi?cenia tego kraju
Niepokalanemu Sercu Maryi. Tamte wydarzenia pokazuj? ,?e Bóg chce prowadzi? ?wiat drogami pokoju . Wskazuje tylko tak? drog?. Jest w niej wystarczaj?co du?o mocy by Mi?o?? i Dobro zwyci??y?y .Opowiada o tym w objawieniach ;w nich drogowskazy do wej?cia na drog? pokoju znajduj? si? zawsze na pierwszym planie .
Tak by?o równie? w Fatimie .Kiedy Matka Naj?wi?tsza wskazywa?a drog? ocalenia, mówi?a o drodze pokoju .Nie wspomina?a o bolesnej konfrontacji ze z?em ;wzmianki o nim by?y tylko ostrze?eniem przed tym, co czeka ?wiat je?li odrzuci Bo?? propozycj?. W objawieniach Fatimskich (podobnie jak w innych przes?aniach z Nieba ) by?a mowa jedynie o modlitwie, wynagradzaniu i po?wi?ceniu .Bóg t?umaczy ?e kiedy ludzie wejd? na t? drog? – a jest to droga Ewangelii – nasycanie z?em przestanie by? post?puj?cym procesem, z?o zacznie si? cofa? a? w ko?cu zniknie . W Fatimie Maryja wyja?nia?a ?e jest to prawda dotycz?ca z?ej Rosji ,z?ych kr?gów spo?ecznych, rodzin op?tanych przez z?o ,serc z?amanych przez grzech , jednak – dodawa?a - proces oczyszczenia ze z?a – nie jest kwesti? jednej chwili . Ludzie musz? trwa? na modlitwie i zado??uczynieniu, musz? ?y? po?wi?ceniem ,by proces jego demonizacji zosta? zatrzymany, a potem cofni?ty .
*1.W Latach powojennych pojawi? si? zwrot „Or?dzie Szensztatu ” . Podobnie jak Fatima, równie? Szensztat przynosi ?wiatu or?dzie .Jest to or?dzie o doskona?ym przymierzu mi?o?ci ,które Szensztat zawar? z Matk? Bo??; o przymierzu mi?o?ci którego rysem charakterystycznym jest doskona?a wiara w opatrzno?? Bo?? jako ?ród?o poznania, i które przejawia si? w ?wiadomo?ci powszechnego pos?annictwa . Mo?emy tutaj wymieni? dwa Akty przymierza mi?o?ci które dominuj? w duchowo?ci Szensztatu , jest to akt „In Blanco” jaki oddaje si? Maryi aby zape?ni?a go wed?ug w?asnej woli . A tak?e zwi?zania si? z Ni? przymierzem mi?o?ci. Dusza oddaje si? w ten sposób ca?kowicie Matce Pana, cokolwiek si? stanie. Równie? „inscriptio” w nawi?zaniu do obrazu u?ywanego przez ?w. Augustyna „inscriptio cordis in cor”, wpisanie si? serca w inne serce: mojego serca w Boskie Serce. Przez to daje si? ?wiadectwo poddania si? bez ?adnych zastrze?e? ?wi?tej woli Boga, jakakolwiek by?aby natura do?wiadczenia, której zostan? poddany.*1. ?ród?em, z którego czerpiemy poznanie tego or?dzia, s? nasze Akty Za?o?ycielskie . Posiadamy trzy Akty. Poprzedza je Akt Przedza?o?ycielski - wyk?ad Józefa Kentenicha z dnia 27 pa?dziernika 1912 roku. Pierwszy Akt Za?o?ycielski pochodzi z 18 Pa?dziernika 1939 roku (Worte zur Stunde ), trzeci z 18 Pa?dziernika 1944 roku. Ostatni zosta? wyg?oszony na ulicy obozowej w Dachau . W nim za?o?enie Szensztatu osi?gn??o kulminacyjny pu?ap .Za konieczne uzupe?nienie do aktu z 18 Pa?dziernika 1944 roku nale?y uzna? wyk?ady z 24 wrze?nia i 8 grudnia 1944 roku.
Historia za?o?enia Szensztatu obejmuje w ten sposób okres 30 lat: od 1914 do 1944 roku.
Konkluduj?c - je?eli jeste?my ?wiadkami tych ?wiatowych czy ostatnio pa?stwowych wydarze?, np. ostatnio niszczeniu Polskiej Kolei ,jej ?y? i arterii przede wszystkim ??cz?cych pó?noc z po?udniem , czy to „sodomicznej ustawy o zwi?zkach homoseksualnych” - nie oszukujmy si? - to wszystko ?wiadczy ,o post?pie „ z?ej strony mocy” ! czy? w zwi?zku z tym nie nasuwa si? pytanie ,czy nie idziemy jako Naród w z?? stron? ,czy nie powinni?my odpowiedzie? z ca?ych si? na obietnic? i propozycj? któr? niesie nam Maryja?? Przecie? powinni?my ?y? modlitw? ,wynagrodzeniem i po?wi?ceniem ,powinni?my i?? pod pr?d ,dawa? przyk?ad innym ,musimy by? gor?cymi nie letnimi ,My jeste?my teraz odpowiedzialni za dzieje Polski !«WIERZ? G??BOKO, ?E NIGDY NIE ZGINIE TEN, KTO WIERNIE ?YJE W PRZYMIERZU MI?O?CI Z MARYJ?» O.Józef Kentenich

Servus Mariae Nunquam Peribit


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group